Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”



Област на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

 

Област на стандартизация: Асансьори. Ескалатори

 

prБДС EN 81-20 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Асансьори за превозване на пътници и товари. Част 20: Пътнически и товарни асансьори

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 05.09.2019 г. до 31.10.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 03.08.2020 г.

 

Този европейски стандарт определя правила за безопасност на постоянно монтирани нови пътнически или товарни асансьори, задвижвани с триеща шайба или посредством барабан или верига, или с хидравлично задвижване. Те обслужват определени нива с кабина, проектирана за превоз на хора или хора и товари, окачена на въжета, вериги или с хидравличен цилиндър, и която се движи по направляващи елементи, наклонени на не повече от 15° спрямо вертикалата. Към изискванията на този стандарт трябва да се вземат предвид допълнителните изисквания за специални случаи (използване на асансьора от хора с увреждания, в случай на пожар, потенциална експлозивна атмосфера, екстремни климатични условия, сеизмични условия, транспортиране на опасни товари и т.н.).

 

Този стандарт не се отнася за:

a) асансьори със задвижване, различно от даденото в 1.1; с номинална скорост ≤ 0.15 m/s.

b) хидравлични асансьори с номинална скорост, превишаваща 1 m/s; когато предпазният клапан е настроен за налягане, по-голямо от 50 Mpa;

c) нови пътнически или товарни асансьори в съществуващи сгради, при които в някои случаи поради ограничения вследствие на строителната конструкция, отделни изисквания на EN 81-20 не могат да бъдат изпълнени и при тях трябва да се спазва EN 81-21;

d) повдигателни устройства, като асансьори с непрекъснато действие, минни подемници, театрални подемници, устройства с автоматично натоварване, скипови подемни уредби, строителни и други подемници, корабни подемници, платформи за изследване и сондиране на морско дъно, повдигателни устройства за строителство и техническо обслужване или асансьори във вятърни генератори.

e) съществени изменения на асансьор, монтиран преди влизането в сила на този стандарт,

f) безопасност при транспортиране, монтаж, ремонт и демонтаж на асансьори.

 

Шумът и вибрациите не са разгледани в този стандарт, тъй като те не са със стойности, които могат да се смятат за вредни по отношение на безопасното използване и поддържане на асансьора.

Този стандарт не се прилага за пътнически и товарни асансьори, които са монтирани преди датата на неговото публикуване.

 

prБДС EN 81-50 Правила за безопасност за конструиране и монтиране на асансьори. Изследване и изпитване. Част 50: Правила за проектиране, изчисляване, изследване и изпитване на съставни части на асансьор

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 05.09.2019 г. до 31.10.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 03.08.2020 г.

 

Този европейски стандарт определя правилата за конструиране, изчисляване, изследване и изпитване на съставни части на асансьори, които са позовани в другите стандарти, използвани за конструиране на пътнически, товарни с придружител, товарни асансьори и други подобни видове съоръжения за повдигане.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника

24 Oct 2019