Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Услуги за одит на данни“

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Услуги за одит на данни“

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет Услуги за одит на данни “

 

Стандартизацията в областта на услуги за одит на данни обхваща спецификацията на съдържанието, както и събирането, предварителната обработка, управлението и анализа за идентифициране, съобщаване, получаване, подготовка и използване на данни от одит.

 

Предложеният технически комитет (ISO/ТС) ще бъде основополагащ за създаването на услуги за oдит на данни в бъдеще, който ще подпомогне одиторите със знания и структури
за по-ефективно и ефикасно извършване на одиторските процедури. Освен това проверяваните лица ще установят ползите в областта на електронното счетоводство и електронния бизнес. Резултатите от одита са от решаващо значение за определяне на надеждността и точността на финансовата отчетност, както и за разкриване на нефинансовите данни, използвани от финансовите пазари, публичната администрация и всички категории инвеститори. Одитът също така спомага за насърчаване към добро управление, повишава ефективността на контрола и управлението на риска.

 

Въпреки че процедурите за одит и обхватът на одита се различават значително в зависимост от индустрията и целта, едно от глобалните предизвикателства, пред които са изправени одиторите, е при искане и обработване на представителни данни от информационни системи. Понастоящем има голямо разнообразие във видовете и сложността на системите, използвани от предприятията. Например, в някои страни предприятията използват повече от 300 различни версии на ERP системи (Системи за планиране на ресурси на предприятието) и счетоводни пакети. Трудностите при събирането, предварителната обработка, управлението и анализирането на данни от различни системи са добре известни на одиторите. Тези предизвикателства доведоха до дублиране на усилията и загуби както за бизнеса, така и за одиторите. Съобщава се, че разходите за събиране на данни и предварителната обработка са се увеличили през последните години и според някои оценки те достигат 60−70% от целия период на някои проекти за одит.

 

Предложена първоначална програма за работа.

  • Стандарти за услуги за одит на данни за публичния сектор, включително приходи (без данъци) и разходи.
  • Стандарти за услуги за одит на данни на финансови отчети, включително баланси, отчети за приходите, отчети за паричните потоци, отчети за собствения капитал и свързани с тях бележки.
  • Стандарти за услуги за одит на данни от нефинансови предприятия, включително информация за ERP и митници, плащане на данъци, информация за вътрешен контрол; спецификациите за внедряване в различни файлови формати и за доставчици на ERP.
  • Стандарти за у на данъци, включително основна информация и информация за трансакции на данъкоплатец.
  • Стандарти за услуги за одит на данни за социално осигуряване, включително пенсионно и здравно осигуряване.

 

Плановете за изброените по-горе стандарти определят съдържанието на данните, процедурите за предварителна обработка и валидиране, техниките за управление на данни и анализ.

 

Заинтересовани страни могат да бъдат категоризирани в три групи:

 

  • Одитори: правителствени, външни независими, вътрешни и други регулаторни органи .

 

Резултатите от дейността на предложения нов технически комитет на ISO ще спомогнат за подобряване на достъпността и прозрачността на данните от одита. Стандартизирането на предварителната обработка, управлението и анализа на данни от одит ще спомогне за  повишаване ефективността и качеството на одита.

 

  • Одитирани: държавни институции, предприятия и физически лица .

 

Резултатите от предложения ТК са единни стандарти. Те ще намалят дублиращите се усилия на одитираните лица да се справят с различни изисквания за одит. Това е особено важно за малките и средните предприятия.

 

  • Доставчици: ERP, счетоводни пакети, инструменти за одит и други информационни системи, които поддържат бизнес процесите и контрола .

 

Резултатите от дейността на предложения нов технически комитет на ISO ще свързват тези стандарти за одит на данни с цел събиране, управление и анализ. Те ще помогнат на доставчиците да предоставят услуги за данни от одит по последователен начин и да намалят свързаните с тях разходи.

 

В случай на национален интерес БИС може да одобри създаването на ISO/TC по „Услуги за одит на данни”. Ако създаването на ISO/TC се приеме от националните стандартизатори - членове на ISO, България може да получи P- или O-членство в работата на новосъздадения комитет.

 

Националните заинтересовани страни могат да представят своята позиция по предложението за тази нова област на техническа дейност на ISO до  10.07.2019 на Десислава Гуленова, електронна поща: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 581 .

 

Повече информация тук.

12 Jun 2019