Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Област на стандартизация: Системи за централно отопление

Област на стандартизация:

Системи за централно отопление

 

prБДС EN 303-5 Отоплителни котли. Част 5: Отоплителни котли за твърдо гориво с ръчно и автоматично подаване на горивото, с номинална топлинна мощност до 500 kW. Терминология, изисквания, изпитване и маркировка

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 28.03.2019 г. до 23.05.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 26.02.2020

 

Този европейски стандарт се прилага за отоплителни котли, включително устройствата за безопасност, с номинална топлинна мощност до 500 kW включително, които са проектирани да изгарят само твърди горива, и се експлоатират съгласно инструкциите на производителя на котела. Този европейски стандарт разглежда значителните опасности, опасните ситуации и събития, свързани с отоплителните котли, използвани по предназначение и при условията, предвидени от производителя. Котлите може да работят с естествена тяга или с принудителна тяга. Зареждането може да бъде ръчно или автоматично. Котлите може да работят в затворени помещения при условие, че се наблюдава налягането в горивната камера. Котлите може да работят в режим на кондензиране. Този европейски стандарт съдържа методи за изпитване за безопасност и изисквания за качество на горенето, работни характеристики, маркировка и поддържане на отоплителни котли. Той също така се отнася за всякакво външно оборудване, което влияе на безопасността на системата (например предпазно устройство против обратен пламък, вграден бункер за гориво). Този европейски стандарт се отнася само за котли, които са снабдени с горелка като съставна част.

Този европейски стандарт не се отнася за: отоплителни котли и други отоплителни уреди, които са проектирани също така за пряко отопление на мястото, където са монтирани; уреди за готвене; проектирането и конструирането на външни бункери за гориво и подаващи устройства преди устройствата за безопасност на котела; уреди за затворени помещения с номинална топлинна мощност > 70 kW, или работещи с надналягане в горивната камера, или работещи с естествена тяга.

Този европейски стандарт определя необходимата терминология за отоплителни котли на твърдо гориво, изискванията, свързани с управлението и безопасността, изискванията към проектирането, топлотехническите изисквания (като се вземат предвид и изискванията на обкръжаващата среда) и изпитването, както и изискванията към маркировката.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 8 Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво

13 May 2019