Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеОбласт на стандартизация: Защита срещу експлозия

Област на стандартизация:

Защита срещу експлозия

 

prБДС EN 1127-1 Експлозивни атмосфери. Предотвратяване на експлозия и защита от експлозия. Част 1: Основни понятия и методология

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 07.03.2019 г. до 02.05.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 05.02.2020 г.

 

Този европейски стандарт определя методите за идентифициране и за оценяване на опасности, водещи до експлозия, и мерките при проектиране и конструиране, съответстващи на изискваната безопасност. Това се постига чрез: идентифициране на опасността; оценяване на риска; премахване или намаляване на риска; информация за приложението. Безопасността на съоръженията, системите за защита и съставните части може да бъде постигната, както е описано в 5.7 на EN 414:1992, чрез отстраняване на опасностите и/или ограничаване на риска, т.е. а) чрез проектиране без използване на защита; b) чрез защита; c) чрез звена за връзка, ако е необходимо, за предоставяне информацията от потребителя; d) чрез някакви други предпазни мерки. Мерките за предотвратяване и защита, описани в този стандарт, не осигуряват изискваното ниво безопасност, освен ако съоръженията, системите за защита и съставните части се използват в съответствие с тяхното предназначение и са монтирани и поддържани според действащите правила за използване или изисквания. Този стандарт определя общи методи за проектиране и конструиране, за подпомогне на проектантите и производителите в постигане на безопасност срещу експлозия при проектиране на съоръжения, системи за защита и съставни части. Този стандарт е приложим за всякакви съоръжения, системи за защита и съставни части, предназначени да бъдат използвани в потенциално експлозивни атмосфери. Тези атмосфери могат да възникнат от възпламеними производствени материали, използвани или отделяни от съоръженията, системите за защита и съставните части или от материали, в близост до съоръженията, системите за защита и съставните части и/или от материалите, от които са изработени съоръженията, системите за защита и съставните части. Този стандарт е приложим за съоръженията, системите за защита и съставните части на всички етапи от тяхното използване.

Този стандарт не се прилага за: 1) медицински устройства, предназначени за използване в областта на медицината; 2) съоръжения, системи за защита и съставни части, където опасността от експлозия се дължи изключително на присъствието на експлозивни вещества или химически нестабилни вещества; 3) съоръжения, системи за защита и съставни части, когато експлозия може да се получи чрез реакция на вещества с окислители, различни от кислорода на атмосферата, или чрез други опасни реакции или в условия, различни от атмосферните; 4) съоръжения, предназначени да бъдат използвани в битова и нетърговска среда, където потенциално експлозивни атмосфери могат да възникнат рядко, единствено в резултат на непредвидено изтичане на газообразно гориво; 5) лични предпазни средствата, които са обект на Директива 89/686/ЕИО; 6) плавателни съдове и подвижни крайбрежни инсталации, заедно със съоръженията на борда на такива съдове или инсталации, 7) транспортните средства, т.е. автомобили и техните ремаркета, предназначени единствено за транспортиране на хора по въздух или по шосейни и железопътни мрежи или по вода, също така средствата за транспорт, доколкото те са предназначени за транспортиране на стоки по обществени шосейни и железопътни мрежи или по вода. Автомобилите, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, не трябва да бъдат изключвани; 8) проектиране и конструиране на системи, включващи по задание управление на процеси на горене, освен ако те могат да действат като източници на запалване в потенциално експлозивни атмосфери.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 1 Пожаро- и взривозащита

13 May 2019