Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПредложение за създаване на нов технически комитет в областта „Микробиология на хранителната верига”

Предложение за създаване на нов технически комитет в областта „Микробиология на хранителната верига”

 

Предложение за създаване на нов технически комитет в областта „Микробиология на хранителната верига

 

В Центъра за управление на CEN e постъпило предложение от Франция (AFNOR) за създаване на нов технически комитет в областта микробиология на хранителната верига.

 

Целта не е да се създаде напълно нова област на дейност, а съществуващата работна група (CEN/ТС 275 Food analysis - Horizontal methods [Анализ на хранителни продукти. Хоризонтални методи], WG 6 Microbiology of the Food Chain [РГ 6 Микробиология на хранителната верига]) да се преобразува в технически комитет, за да се управлява по-добре работата по стандартизация.

 

Обхват на дейност на новия технически комитет: стандартизация на хоризонтални микробиологични методи за всички храни и фуражи и за всяка друга проба (с изключение на човешки проби), която може да бъде източник на микробно замърсяване на хранителните продукти.

 

Основните ползи в подкрепа на предложението  са следните:

 

1. Област на дейност, отговаряща на потребностите на точно определени заинтересовани страни; заинтересованите страни в областта на анализа на микробните замърсители в хранителната верига са различни от заинтересованите страни в областта на анализа на други замърсители в хранителните продукти. Тази разлика между двете групи заинтересовани страни може да доведе до редица затруднения. В тази връзка предложенията за нова работна тема, например, се оказват особено проблематични. В много такива случаи, въпреки че предложенията имат силна експертна подкрепа в работната група, е налице липса на интерес на ниво технически комитет. За одобряването на тези предложения обикновено са необходими многобройни съобщения и предупреждения, които да гарантират, че заинтересованите страни в областта на анализа на други замърсители в хранителните продукти са информирани относно позицията на заинтересованите страни в областта на анализа на микробните замърсители в хранителната верига.

 

2. Добре организиран технически орган за по-голяма прозрачност и ефективност

Работната програма на CEN/ТС 275 Food analysis - Horizontal methods [Анализ на хранителни продукти. Хоризонтални методи] е широкообхватна. За нейното изпълнение са създадени много подгрупи. Въпреки това организацията в подгрупите никога не е била лесна задача. Най-съществените затруднения в организацията на работните подгрупи са свързани с липсата на прозрачност и ефективност.

 

Новият технически комитет ще поеме изпълнението на настоящата работна програма на WG 6 Microbiology of the Food Chain [РГ 6 Микробиология на хранителната верига]. Той ще осъществява дейността си в сътрудничество с ISO/ТС 34, Food products [Хранителни продукти], Подкомитет SC 9, Microbiology [Микробиология] и CEN/TC 275 Food analysis - Horizontal methods [Анализ на хранителни продукти. Хоризонтални методи].

 

Основните категории заинтересовани страни са:

  • производители и доставчици на селскостопански и хранителни продукти;
  • научно-изследователски институти;
  • лаборатории за изпитване на микробиологични анализи, органи по сертификация;
  • крайни потребители;
  • министерства, в частност агенции за безопасност на храните.

 

Всеки заинтересован може да изпрати мнение по предложението на експерт Мария Христова в срок до 30.05.2019 г. на e-mail: maria.hristova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 588.

 

Повече информация: тук.

08 Apr 2019