Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Киберсигурността
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПОбласт на стандартизация: Бетон и бетонни продукти

Област на стандартизация:

Бетон и бетонни продукти

 

Серия стандарти prБДС EN 12350 Изпитване на бетонна смес в 8 части:

 

            Част 1: Вземане на проби

            Част 2: Определяне на слягане

            Част 3: Изпитване по Vebe

            Част 4: Степен на уплътняване

            Част 5: Определяне на разстилането чрез стръскване

            Част 6: Плътност

            Част 7: Съдържание на въздух. Методи с налягане

            Част 8: Самоуплътняващ се бетон. Изпитване на разстилане

 

Настоящ етап: Официално гласуване - от 31.01.2019 г. до 28.03.2019 г.

 

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 01.01.2020 г.

 

В част 1 са определени две процедури за вземане на проби от бетонна смес: чрез средна проба и чрез точкова проба. Когато размесването и вземането на проби от бетона се извършва в лабораторни условия е възможно да бъдат изисквани други процедури. Допълнително в този стандарт е описана апаратурата, цитирана в два или повече стандарта от серията EN 12350 и в EN 12390-2.

 

В част 2 е описан метод за определяне на консистенцията на бетонна смес чрез определяне на слягането. Определянето на слягането е чувствително към изменение на консистенцията на бетона, отговаряща на слягане между 10 mm и 210 mm. Извън тези граници измерването на слягането може да бъде неприложимо и трябва да се разгледат други методи за определяне на консистенцията. Определянето на слягането не е подходящо като мярка за консистенцията, ако слягането продължава да се променя в продължение на 1 min след изтегляне на конуса. Този метод не е подходящ, когато декларираната стойност D на едрата фракция на добавъчния материал, действително вложен в бетона (Dmax) е по-голяма от 40 mm.

В част 3 е описан метод за определяне на консистенцията чрез време на вибриране по Vebe. Това изпитване е подходящо за проби с декларирана стойност на D на едрата фракция на добавъчния материал, действително използван в бетона (Dmax), непревишаваща 63 mm. Ако времето на вибриране по Vebe е по-малко от 5 s или е повече от 30 s, бетонът има консистенция, за която изпитването по този метод е неподходящо.

 

В част 4 е описан метод за определяне на консистенцията на бетонна смес чрез определяне степента на уплътняване. Това изпитване е подходящо за проби с декларирана стойност на D на едрата фракция на добавъчния материал, действително използван в бетона (Dmax), непревишаваща 63 mm. Ако степента на уплътняване е по-ниска от 1,04 или по-висока от 1,46 бетонът има консистенция, за която изпитването за степен на уплътняване е неподходящо.

 

В част 5 е описан метод за определяне на разстилането на бетонна смес. Той е неприложим за самоуплътняващ се бетон, пенобетон, безпясъчен бетон, или за бетон с декларирана стойност на D на едрата фракция на добавъчния материал, действително използван в бетона (Dmax), превишаваща 63 mm.

 

В част 6 е описан метод за определяне плътността на уплътнена бетонна смес, както в лаборатория, така и на обекта.

 

В част 7 са описани два метода за определяне съдържанието на въздух в уплътнена бетонна смес, която е приготвена с обикновени или относително плътни добавъчни материали с декларирана стойност на D на едрата фракция на добавъчния материал, действително използван в бетона (Dmax), непревишаваща 63 mm. Това изпитване не е подходящо за бетони със слягане по-малко от 10 mm.

 

В част 8 е описана процедура за определяне на разстилането и времето t500 за самоуплътняващ се бетон. Изпитването е подходящо за проби с декларирана стойност D на едрите добавъчни материали, действително използвани в бетона (Dmax), не превишаваща 40 mm.

 

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 5 Бетон и разтвори

28 Feb 2019