Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиОбществено допитване по предложения за нови работни теми по стандартизация от обхвата на БИС/ТК 56 „Проектиране на строителни конструкции”

Обществено допитване по предложения за нови работни теми по стандартизация от обхвата на БИС/ТК 56 Проектиране на строителни конструкции”

 

Във връзка с проведената през 2017 г. международна юбилейна научна конференция „75 години УАСГ”,  в рамките на която се състоя шестият ''Национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции'', бяха направени предложения за изменения на следните действащи към момента Национални приложения (NA):

 

1.    Изменение БДС EN 1990:2003/А1:2006/NA:2015 - Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции. Изменение A1. Национално приложение (NA). Предложението е свързано с изменение на изискванията за вертикалните премествания на връхната конструкция (от проектните нивелетни коти) на автомобилни и пешеходни мостове (включително и за мостове за вътрешностопански и заводски пътища) да се ограничат с оглед осигуряване на добър външен вид и комфорт на движение. Практическото прилагане на действащото национално приложение към БДС EN 1990:2003/А1:2006 при проектирането на автомобилни и пешеходни мостове в България показва, че изискванията трябва да се променят с оглед осигуряване комфорт на движение.

 

За повече информация тук.

 

2.    Изменение на БДС EN 1991-2:2006/NA:2015 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове. Национално приложение (NA). Предложението е свързано с изменение на товарния модел LM2 при коефициент βQ=0.5, защото това въздействие става по-малко от въздействията в основния модел LM1. В мостовата практика на Германия този товарен модел НЕ СЕ ПРИЛАГА. Поради това се предлага този товарен модел да отпадне. Предвидената сега възможност възложителят да дефинира „динамични модели за комфорт” за пешеходни мостове е трудно осъществима. Поради това се предлага да се използва предложеният модел във fib Bulletin 32: Guidlines for the design of footbridges.

 

За повече информация тук.

 

3.    Изменение на БДС EN 1992-2:2006/NA:2015 Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и конструиране. Национално приложение (NA). Предложението е свързано с  изменение на базата на натрупания опит от прилагането на Еврокод 2 в мостовата практика, по-точно дефиниране на проверките за пукнатини и декомпресия, както и съответните комбинации. Това дефиниране не е в противоречие с основния Еврокод 2, а го допълва и осигурява приемлива сигурност. Ясно са дефинирани комбинациите за жп и пешеходни мостове.

 

За повече информация тук.

 

4.    Изменение на БДС EN 1998-2:2006/NA:2012 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове. Национално приложение (NA). Предложението е свързано с хармонизиране на проверката за носимоспособност на срязване и на допустимата ъглова деформация за еластомерни лагери с препоръките в основния Еврокод 8 и уточняване на проверката на граничното изчислително преместване на устои на надлези при интегрални мостове.

 

За повече информация тук.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложенията до 06.07.2018 г. на експерт Румен Боянски, имейл: rumen.boyanski@bds-bg.org, тел. 02/81 74 513.

05 Jun 2018