Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСППредложение за създаване на нов технически комитет

Предложение за създаване на нов технически комитет

 

Предложение за създаване на нов технически комитет

 

В Центъра за управление на CEN e постъпило предложение от Германия (DIN) за създаване на нов технически комитет Food Authenticity (Автентичност на храните).

 

Обхват на дейност: стандартизиране на хоризонтални и вертикални валидирани аналитични методи за потвърждаване на автентичността на храните и извършване на количествени анализи, когато е подходящо. От обхвата се изключват вертикалните методи за потвърждаване на автентичността на зърнени храни, мазнини, масла, какао, мляко, за които са отговорни други европейски технически комитети (CEN/TC).

 

Нови методи за специфични матрици в обхвата на дейност на горепосочените европейски технически комитети за стандартизация (например за зърнени храни, мазнини, масла, какао, мляко), ще бъдат включени в работната програма на CEN/TC „Автентичност на храните” само след консултации и съгласуване със съответните комитети. В допълнение, новият технически комитет ще запълни празнината по отношение на аналитичните методи за откриване на специфични матрици, например анализ на пчелен прашец в пчелни продукти, тъй като за областта „мед и пчелни продукти” няма създаден CEN/TC.

 

През септември 2016 г. се проведе заседание на всички европейски технически комитети, които се занимават с хоризонтален или вертикален метод за анализ на храни или фуражи. На заседанието се идентифицира необходимостта от валидирани и надеждни методи за анализ за определяне на автентичността на храните. В резултат на това през 2017 г. се създаде Работна група за координиране на дейността на различните технически комитети, която изготви списък на вече наличните стандарти, идентифицира наличните нестандартизирани, но вече валидирани методи, и необходимите техники, свързани с тази тематика. Беше потвърдено, че тези стандарти са крайно необходими и са от решаващо значение за защитата на потребителите в хранителния сектор.

Европейските държави-членки трябва да предприемат мерки за гарантиране автентичността и целостта на храните, произтичащи от Регламент (EС) 2017/625 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности, извършвани с цел да се гарантира прилагането на законодателството в областта на храните и фуражите, правилата относно здравето на животните и хуманното отношение към тях, здравето на растенията и продуктите за растителна защита.

 

Oт стандартите на новия технически комитет ще се възползват малките, средните и големите предприятия в хранителната промишленост. Те ще гарантират, че хранителните продукти са правилно етикетирани по цялата верига на проследяване и всички потребители са защитени от измами с хранителни продукти.

 

Всеки заинтересован може да изпрати мнение по предложението най-късно до 31.10.2018 г. на email: maria.hristova@bds-bg.org.

 

За повече информация: експерт Мария Христова, тел. 02/81 74 588.

 

Оригинала на предложението може да намерите тук:

 

27 Aug 2018