Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПредложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Кръгова икономика”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Кръгова икономика”

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Кръгова икономика”

 

Националният орган по стандартизация на Франция (AFNOR) e направил предложение в ISO за създаване на нов технически комитет „Кръгова икономика (Circular economy).

 

Обхват: стандартизация в областта на кръговата икономика.

 

С приоритет ще се разработват „Стандарти с изисквания, рамкови програми, ръководства и помощни материали свързани с внедряването на проекти за кръгова икономикаˮ, за да се установят концепциите, свързани с кръговата икономика, да се постигне съгласие по общата терминология (например определения и принципи) и да се дадат практически насоки за принципите и практиките за управление на кръговата икономика. Комитетът ще разработва документи за прилагане от всяка организация или група, заинтересована от внедряване на проекти за кръгова икономика, в т.ч. търговски организации, организации от сектора на публичните услуги и организации с идеална цел.

Техническият комитет ще съдейства за устойчивото развитие и особено за изпълнението на целите по устойчиво развитие на Обединените нации.

 

Предложената работна програма за тази област на дейност, в случай че се одобри, ще включва следното:

 

1. Стандарт за система за управление на кръгова икономика (тип А)

Стандартът за система за управление ще определи редица изисквания, които дадена организация може да използва, за да покаже напредък при изпълнението на проект за кръгова икономика. Този стандарт ще уточни изискванията за система за управление, за да се отчетат различните проблеми на кръговата икономика, които могат да бъдат адресирани към дадена организация, за да подобрят нейното екологично, икономическо и социално представяне. Този стандарт е предназначен за използване от организации, които желаят да управляват проектите си за кръгова икономика по систематичен начин, който допринася за устойчивото развитие.

 

2. Стандарт с указания за прилагане (тип B)

Стандартът ще дава практически насоки за прилагане от организации, които желаят да създадат система за управление на кръгова икономика за проект, който отговаря на изискванията на стандарта, посочен по-горе. Този стандарт ще бъде разработен за всякакъв вид организации.

 

3. Стандарт с помощни инструменти

Стандартът ще дава допълнителна информация и насоки с помощни инструменти, свързани със системата за управление, например терминология, индикатори за изпълнение, матрица на зрялост и оценка. Това ще помогне на организациите да идентифицират подходящия набор от индикатори, които да бъдат използвани, за да се измери постигнатия напредък при изпълнение на проекта.

 

4. Указания, свързани с въпроси относно проектите за кръгова икономика

Стандарт (или техническа спецификация), който ще съдържа насоки и съвети по специфичните въпроси на кръговата икономика, които все още не са разглеждани в съществуващ технически комитет. Примери за такива проблеми са: индустриална симбиоза, икономичност на функционалността.

 

5. Сборник с примери за прилагане на проекти за кръгова икономика

Техническият доклад ще съдържа конкретни примери за проекти за кръгова икономика, изпълнявани в съответствие с референтната рамка, дадена в стандарта за управление.

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членове на ISO, БИС може да участва в работата на създадения нов комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 04.09.2018 г. на електронната поща на Петър Лозев: petar.lozev@bds-bg.org, тел. 02/81 74 529.

 

За повече информация тук.

04 Jul 2018