Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент

Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПCEN и CENELEC приеха план за иновации

CEN и CENELEC приеха план за иновации

 

CEN и CENELEC приеха план за иновации

 

На 21 юни 2018 г. в Блед, Словения, се проведоха Генералните асамблеи на европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC. Участниците от страна на БИС бяха Ивелин Буров – председател на УС на БИС, Ирен Дабижева - изпълнителен директор на БИС, и Росица Георгиева – директор на дирекция „Издателска дейност, продажби и услуги”.

 

Както обикновено, по време на Генералните асамблеи бяха утвърдени протоколите с решенията от предходните заседания и отчетите на бюджетите за 2017 г. Бяха представени актуализираните бюджети за 2018 г., както и проектобюджетите за 2019 г. Проведоха се избори за членове на Административните съвети, както и за вицепрезиденти на CENELEC по политиката и по финансите и за президент на CEN за следващия мандат. Президент на CEN остава г-н Венсан Лафлеш. На заседанието на CENELEC беше представена работата и по промяната в бранда на организацията, като членовете бяха призовани за по-активно участие и съдействие.

 

На съвместната сесия на CEN и CENELEC, която беше отворена и за партньори, афилирани членове, наблюдатели и гости, бяха представени отчети за дейността, доклади за решенията на Президентския комитет по стратегически въпроси и за работата на Техническите съвети, общата пътна карта на двете организация за постигане на амбициите до 2020 г., усилията в областта на иновациите, работата с европейските институции и други. Делегатите бяха запознати с резултатите от проведените оценки на съответствието с критериите за членство в европейските организации за стандартизация и прилагането на добри практики от членовете. За 2018 г. е идентифицирана една добра практика, свързана с периодично проучване на мнението и удовлетвореността на експертите от националните ТК.

 

Като едно от постиженията през изминалия период беше посочено създаването на Консултативен форум на индустрията, чиято цел е представители на индустрията на ръководни длъжности да съветват CEN и CENELEC по отношение на разработването на стандартите. Отбелязано беше и сътрудничеството между CEN-CENELEC и ISO и IEC за уеднаквяване на част от комуникационните средства във връзка с изпълнението на плана за дигитализация – обща автентификация, съвместни инструменти за провеждане на уеб-срещи, обща платформа за съвместна работа.

 

Темата на отворената сесия беше посветена на иновациите и стандартизацията в унисон с приетия от Генералните асамблеи на двете организации план за иновации. Планът е разработен с цел да подчертае значимостта на включването на изследователи в стандартизацията, необходимостта да се ускорят процесите по трансформиране на резултатите от научно-изследователската дейност в стандарти и да се получи подкрепа и признание от националните и европейски институции.

 

В тази връзка бяха проведени две дискусии: „Стандартизационната и изследователската дейност – две печеливши страни: Основни предизвикателства в получаването на признание за и от страна на изследователите” и „Разпростиране на мрежата: Как процесите и стандартите могат да отговорят на потребностите на иноваторите и изследователите”.

 

Дискусиите в тези панели разкриха, че изследователите биха желали резултатите от тяхната работа да оказват влияние, а стандартите са един от начините това да се осъществи. За тази цел стандартизационните процеси трябва да бъдат открити, отворени за предложения и достъпни.

 

Други основни изводи от дискусиите бяха свързани с:

  • Необходимост от повишаване познаването на стандартите от академичните общности.
  • Разработване на информационен пакет „Стандарти за иновации”, който да бъде ползван от инкубатори, новосъздадени компании, и др.
  • Установяване на сътрудничество с организации от научно-изследователските среди и организации за технологичен трансфер.
  • Създаване на „Награда за признание” чрез конкретни стимули и ползи за организации, интензивно развиващи изследователска дейност.
  • Извършване на промени в процеса на изработване на стандартизационни документи от вида споразумения на работен форум (CWA) на CEN и CENELEC, с цел да се ускори тяхното създаване и да се отговори по-бързо на потребностите на иноваторите и изследователите.

 

Домакин на годишната среща и Генералните асамблеи беше Институтът за стандартизация на Словения (SIST), а на следващата среща домакин ще бъде Румънската асоциация за стандартизация.

28 Jun 2018