Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеПредложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Устойчиво финансиране”

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Устойчиво финансиране”

 

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитетУстойчиво финансиране”

 

 

Националният орган по стандартизация на Обединеното кралство (BSI) e направил предложение в ISO за създаване на нов ехнически комитет „Устойчиво финансиране" (Sustainable Finance)

 

Обхват - стандартизация в областта на устойчивото финансиране.

 

С приоритет ще бъде разработено „Ръководство за устойчиво управление на финанситеˮ, за да се установят концепциите, свързани с устойчивото финансиране, да се постигне съгласие по общата терминология (например определения и таксономия) и да се дадат практически насоки за принципите и практиките за финансово управление. То ще включва примери на добри практики, както и указания за прилагане на различните подходи, които финансовите организации могат да предприемат, за да подобрят и докажат, че техните дейности и организационни модели са в съответствие с критериите за екологично, социално и мениджърско управление и с целите по устойчивото развитие.  Документът ще съдържа понятия и дейности (например отговорно управление на инвестициите, стопанисване и екологично финансиране) в рамките на по-широкия, "по-холистичен чадър" за устойчиво финансиране. Важно е да се използват съществуващите усилия за стандартизиране в области като управление по отношение на околната среда, управление, социална отговорност, финансови услуги и др. дейности, което ще послужи като основа за бъдеща международна стандартизация в областта на устойчивото финансиране на нива процес (например фонд мениджър) и продукт (например фонд).

 

Програмата ще включва също:

  • Интегриране на съображенията за устойчивост и екологичните, социалните и управленските принципи при вземане на финансови решения и разширяване на финансовите услуги и продукти;
  • Зелени финанси;
  • Устойчиви инвестиции на секторно ниво/приложения за устойчиво финансиране.

 

В момента не съществуват международни стандарти за устойчиво финансиране или за значими аспекти на устойчивото финансиране (като управление на устойчивото финансиране или отговорно инвестиране).

 

Това портфолио от стандарти ще бъде разработено така, че да се отговoри на потребностите на различни заинтересовани страни по веригата на финансовите доставки, включително инвеститори, управители на фондове и собственици на активи, финансови консултанти, притежатели на пенсионни фондове, потребители и др.

 

Целите, заложени в предложената програма, са: да се координират и усъвършенстват на международно ниво усилията на световната финансова индустрия, националните правителства, регионалните и международните финансови институции за привеждане в съответствие на глобалния финансов сектор с целите по устойчиво развитие.

 

През 2016 г. Европейската комисия създаде експертна група на високо ниво по въпросите на устойчивото финансиране, която да изработи подробен набор от препоръки за финансовия сектор. Въз основа  на окончателния доклад в началото на март 2018 г. Комисията предложи стратегия за устойчиво финансиране на ЕС, в която да се изработи пътна карта за по-нататъшна работа и предстоящи действия, обхващащи всички заинтересовани участници във финансовата система, и да се отговори на редица предизвикателства. 

 

При проявен интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация, членовете на ISO, БИС може да участва в работата на създадения нов комитет на ISO като активен член или като наблюдател.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 23.07.2018 г. на електронната поща на Десислава Гуленова: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 581.

 

За повече информация тук.

13 Jun 2018