Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиМеждународният стандарт ISO/IEC 17025 е на финален етап на преразглеждане

Международният стандарт ISO/IEC 17025 е на финален етап на преразглеждане

 

Международният стандарт ISO/IEC 17025 е на финален етап на преразглеждане

 

Калибрирането, както и изпитването и анализирането на проби е ежедневната практика на повече от 60 000 лаборатории по света, но как тези лаборатории биха могли да уверят клиентите си в надеждността на получените резултати?

 

С течение на годините ISO/IEC 17025 Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране се превърна в международна отправна точка, чрез която лабораториите за изпитване и калибриране показват своя капацитет за предоставяне на достоверни резултати. Международният стандарт, публикуван съвместно от ISO и IEC, съдържа набор от изисквания, позволяващи на лабораториите да подобрят способността си постоянно да генерират валидни резултати.

 

Средата, в която работят лабораториите, се е променила драстично от последното публикуване на стандарта, което доведе до решението за преразглеждане на стандарта и внасянето на значителни промени. Стийв Сидни, един от инициаторите в работната група, преразглеждаща стандарта, казва: „Последната версия на ISO/IEC 17025 беше публикувана през 2005 г. Оттогава пазарните условия се промениха и ние разбрахме, че бихме могли да направим някои подобрения в стандарта.”

 

Хериберт Шорн, ръководител на работна група, който участва и в IECEE (Система на схеми за оценяване на съответствието за електротехнически устройства и компоненти), допълва: „Преразглеждането беше необходимо, за да обхване всички технически промени, техническото развитие и развитието на информационните технологии, които индустрията е претърпяла от последната версия. Освен това в стандарта се взема под внимание новата версия на ISO 9001.”

 

Този стандарт е от особено значение за Общността за оценяване на съответствието на IEC, тъй като очертава основните изисквания за изпитване в рамките на всички схеми за оценяване на съответствието и програми, работещи в рамките на системите за оценяване на съответствието IECEE, IECEx, IECQ и IECRE.

 

Прегледът бе започнат през февруари 2015 г. в резултат на съвместно предложение на Международната организация за сътрудничество в областта на акредитацията на лаборатории (ILAC) и Южноафриканското бюро по стандартизация (SABS), което е член на ISO. Процесът на преразглеждане на стандарта вече достига етап окончателен проект на международен стандарт (FDIS), което е последният етап от разработването преди публикуването му.

 

Основните промени

Преразглеждането на ISO/IEC 17025 отчита дейностите и новите начини на работа на лабораториите днес. Основните промени са следните:

  • Процесният подход вече съответства на по-новите стандарти като ISO 9001 (управление на качеството), ISO 15189 (качество на медицинските лаборатории) и ISO/IEC 17021-1 (изисквания за одитиращи и сертификационни органи). Преразгледаният стандарт поставя акцента върху резултатите от процеса вместо подробното описание на неговите задачи и стъпки.
  • С фокус върху информационните технологии стандартът сега включва и използването на компютърни системи, електронни записи и генерирането на електронни резултати и отчети. Съвременните лаборатории работят все повече с информационните и комуникационните технологии и работната група счита, че е необходимо да се разработи нова точка по тази тема.
  • Новата версия на стандарта включва точка за мислене, основано на риска, и описва общите моменти с новата версия на ISO 9001:2015, Системи за управление на качеството. Изисквания.
  • Терминологията е актуализирана съобразно съвременните изисквания, като хартиените копия, записите и отчетите бавно отстъпват място на електронните версии. Примерите включват промени в Международния речник за метрология (VIM) и привеждане в съответствие с терминологията на ISO/IEC, която съдържа набор от общи термини и определения за всички стандарти, свързани с оценяване на съответствието.
  • Приета е нова структура за привеждане на стандарта в съответствие с другите съществуващи стандарти за оценяване на съответствието по ISO/IEC, като например сериите ISO/IEC 17000 относно оценяване на съответствието.
  • Обхватът е преработен, за да обхване всички лабораторни дейности, включително изпитване, калибриране и вземане на проби, свързани с последващо калибриране и изпитване.

 

Използването на ISO/IEC 17025 улеснява сътрудничеството между лаборатории и други органи. Той подпомага обмена на информация и опит и спомага за хармонизирането на стандартите и процедурите, обяснява Уорън Меркел, друг участник в работната група. „ISO/IEC 17025 повлиява резултатите, генерирани от лабораториите, по много начини. Стандартът изисква те да отговарят на критериите за компетентност на персонала, за калибриране и поддръжка на оборудването им и общите процеси, които използват за генериране на данните. Това изисква лабораториите да мислят и работят по начин, който да гарантира, че техните процеси са под контрол и че данните им са надеждни.” Резултатите също така получават по-широко одобрение, когато лабораториите отговарят на стандарта.

 

Разработена съвместно от ISO и IEC в Комитета за оценяване на съответствието (CASCO), новата версия на ISO/IEC 17025 ще замени версията от 2005 г. и е предвидена за публикуване в края на тази година.

 

Източник: ISO

14 Sep 2017