Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиПреработването на ISO 31000 ще направи стандарта по-ясен и разбираем

Преработването на ISO 31000 ще направи стандарта по-ясен и разбираем

Преработването на ISO 31000 ще направи стандарта по-ясен и разбираем

 

Международният стандарт ISO 31000:2009 за управление на риска е предназначен за хората, които създават и защитават ценностите в една организация чрез управление на риска, вземане на решения, определяне на цели и тяхното постигане и подобряване на ефективността. Процесът по преработване на стандарта открива предимствата от опростяване на процеса за управление на риска.

 

Преработването на стандарта ISO 31000:2009 Управление на риска. Принципи и указания, се придвижи една крачка напред до етап проект на международен стандарт (DIS), като проектът е достъпен за обществено обсъждане. Какво означава това? И какво се случи в процеса на преработване от етап проект на ниво комитет (CD) през март 2015? Работата по преразглеждането следва една цел: да направи нещата по-лесни и ясни. Това е постигнато чрез използването на достъпен език при излагането на основните принципи за управление на риска по логичен и разбираем за потребителите начин.

 

Стандартът предоставя насоки по отношение на ползите и стойността от ефективното и ефикасно управление на риска и следва да помогне на организациите да разберат по-добре и да се справят с неопределеността, пред която са изправени в преследване на целите своите цели.

 

Основната задача е да се намери баланс между даването на достатъчно подробни указания и изписването на цял учебник. С оглед на това текстът на стандарта е намален до неговите фундаментални концепции, за да се създаде по-кратък, ясен и по-конкретен документ, който е лесен за четене и в същото време широко приложим. Това не означава, че специфичните значения и секторната терминология, които са важни за определен кръг потребители, са заличени от текста. Напротив, основен аспект на преразглеждането е предоставянето на повече и по-подробна информация.

 

С цел да се избегне утежняване на стандарта се взе решение да се намали терминологията в стандарта ISO 31000 до основните понятия, а останалата терминология да се включи в Ръководство 73 на ISO Управление на риска. Речник, който съдържа конкретна терминология, свързана с управлението на риска, и е предназначен за четене заедно с ISO 31000.

 

Стандартът предоставя основата за възвръщането на доверието между експерти и крайни потребители, които се изправят пред различни предизвикателства, свързани с риска, и имат нужда от разбиране и комуникация с други заинтересовани страни. Отправната точка за изграждане на рамка за управление на риска, която съдържа насоки, съответстващи на потребностите на всеки отделен потребител, е разширена с допълнителни модели и примери, специфични за отделните държави и индустрии.

 

„Посланието, което нашата група би искала да предаде на читателите на проекта на международния стандарт, е безкомпромисно да оценят дали настоящият проект предоставя необходимите насоки, като същевремено остава приложим за всички организации във всички държави. Важно е да се отбележи, че ние не разработваме просто един американски или европейски стандарт или стандарт за публични или финансови услуги, а един по-обобщен основен международен стандарт”, казва Джейсън Браун, председател на ISO/TC 262 Управление на риска, техническия комитет, разработил стандарта.

 

Голяма част от сложния и неразбираем език е премахната, така че текстът е по-изчистен и съобразен с очакванията и е по-достъпен и разбираем за читателите. Стандартът също така включва някои значителни подобрения, като значението на човешките и културни фактори за постигане целите на организацията, като се набляга на внедряването на управлението на риска в рамките на процеса на вземане на решения. Това означава, че основното послание на стандарта ISO 31000 остава същото - интегриране на управлението на риска в стратегическата и оперативната система за управление.

 

Следващата стъпка ще бъде финализиране на работата по преразглеждане на стандарта до достигане на етап окончателен проект на международен стандарт (FDIS). Новото издание на стандарта ISO 31000 се очаква да бъде публикувано в края на 2017 г. или началото на 2018 г.

 

Източник: ISO

09 Mar 2017