Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеНов проектен комитет на ISO за подобряване на проследимостта по веригата за доставки

Нов проектен комитет на ISO за подобряване на проследимостта по веригата за доставки

 

Нов проектен комитет на ISO за подобряване на проследимостта по веригата за доставки

 

Знаете ли дали бутилката шампанско McCoy е оригинална? Обувките Ви наистина ли са произведени в Италия или млякото, което сте купили, е пастьоризирано? Проследимостта, известна още като верига за доставки, е важна от гледна точка на гарантиране на автентичността, а следователно и на качеството и безопасността на всеки продукт, който можем да си представим. Новосъздаденият комитет на ISO ще направи това много по-лесно.

 

Познанието и проследимостта на специфичните характеристики на продукта (като произход, устойчивост на елементите на продукта и/или производствения процес) е информация, която е все по-важна и търсена от потребителите както по отношение на суровините – например памука, така и по отношение на крайния продукт – фланелката от любимия ни магазин. Проследимостта, а оттам и прозрачността, осигуряват спокойствие и по-добро разбиране на производствените характеристики на продуктите, което от своя страна води до намаляване на рисковете за здравето и повишава безопасността и качеството. В много случаи това дори е законово изискване. Надеждната система за управление на веригата за доставки е особено важна за сертификационните и гарантиращи качеството схеми.

 

Съвременния свят буквално е залят от системи и програми за проследимост по веригата за доставки, които имат собствена семантика, представяне и индустриална насоченост и включват вериги за доставки за безопасност на хранителни продукти, устойчиво земеделие или съответствие в производствения процес. Големият брой на такива системи обаче води до ненужно увеличаване на администрацията, което от своя страна увеличава разходите и „избутва” малките компании от международния пазар. Това е причината да се създаде новият проектен комитет на ISO – ISO/PC 308 Проследимост по веригата за доставки, целта на който е проследимостта да стане по-достъпна за всички участници във веригата за доставки чрез използване на универсалния международен език на ISO.

 

„Нарастващият брой от системи за проследимост и определяне, създават ненужно объркване и допълнителни разходи за участниците в различни вериги за доставки. Предложеният общ стандарт за проследимост по веригата за доставки ще дефинира моделите на веригата за доставки, съответните нива на проследимост и конкретните изисквания към администрацията, обменните курсове и дейностите по физическа обработка на продукта, което от своя страна ще доведе до улеснен достъп до пазарите чрез използване на универсален език и критерии по цялата верига за доставки” - казва председателят на ISO/PC 308 Rob Busink.

 

„Надяваме се, че както съществуващите, така и новите сертификационни схеми ще са приложими към стандарта на ISO по отношение терминологията, отнасяща се за изискванията за проследимост по веригата за доставки, като по този начин ще се улесни оценяването на съответствието за различните продукти и ще се намалят дублирането и недоразуменията.”

 

Комитетът вече е получил подкрепа за разработването на стандарта от организации от различни сектори като хранително-вкусова промишленост, потребителски стоки, енергетика и строителство, както и сертификационни схеми и държавно управление.

 

Организациите и експертите, занимаващи се с проследимост по веригата за доставки, които имат интерес от активно участие при разработването на стандарта, могат да се обърнат към националния член на ISO – БИС, за заявяване на своя интерес.

 

Източник: ISO

17 Feb 2017