Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: "Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми"

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: "Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми"

 

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет: „Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми”

 

Националният орган за стандартизация на Франция (AFNOR) прави предложение за създаване на нов технически комитет на CEN: Plant Biostimulants and Agricultural Micro-organisms [Растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми].

 

Обхват: Стандартизация в областта на растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми: технически изисквания, изисквания за безопасност, маркировка и методи за изпитване, позволяващи верификация на продукти, пускани на пазара като растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми.

 

Растителните стимуланти са продукти, които имат за цел да повишат ефективността на процесите на хранене на растенията. Ефектът от прилагането на растителни стимуланти е различен от този на хранителните вещества, поради което растителните биостимуланти се разграничават от продуктите за наторяване, които вече са обект на стандартизация на европейско ниво (в обхвата на CEN/TC 260 „Минерални торове и материали за варуване” и CEN/TC 223 „Подобрители на почвата и растежна среда”).

 

Създаването на технически комитет в областта на растителните биостимуланти и селскостопански микроорганизми е в подкрепа на предложението на Европейската комисия за създаването на регламент относно определяне на правила за предоставяне на пазара на продукти за наторяване [2016/0084(COD)]. Новият регламент ще разшири обхвата на съществуващия регламент за торове, включвайки няколко нови групи продукти, включително и биостимулатори, които до този момент не са били обект на разглеждане и регламентиране в европейски нормативни документи. В проекторегламента се прави ясно разграничение между растителни биостимуланти и минерални торове, материали за варуване, подобрители на почвата и растежна среда. Проекторегламентът попада в законодателната рамка от „Нов подход”, което предполага разработване на хармонизирани стандарти за доказване на съответствие на продуктите със съществените изисквания на регламента по отношение на безопасност и качество. Така новият технически комитет ще бъде основен участник в разработването на необходимите европейски стандарти за растителни биостимуланти и селскостопански микроорганизми, които ще бъдат в подкрепа на новия регламент.

 

Предварителната работната програма на новия технически комитет предвижда разработване на европейски стандарти в следните сектори:

  • взимане на проби от растителни биостимуланти;
  • характеристики, измерване и верификация на ефекта от растителни биостимуланти;
  • параметри за безопасност: установяване и количествено определяне.

 

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението в срок до 31.03.2017 г. на електронната поща на Диана Иванова, главен експерт в сектор „Химия, храни, текстил” diana.ivanova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 577.

 

Повече информация тук.

31 Jan 2017