Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПБИС е публично-правна организация от десет години

БИС е публично-правна организация от десет години

 

БИС е публично-правна организация от десет години

 

Уставът на първия български национален орган по стандартизация БИН и този на БИС се различава основно по правописа

 

Ивелин Буров, председател на Управителния съвет на БИС

 

На 10 април тази година се навършват десет години от провеждането на първото (учредително) общо събрание на Българския институт за стандартизация (БИС). На тази дата през 2006 г. в Концертната зала на Централния военен клуб в София над 450 представители на фирми и организации участваха в учредяването на БИС като публично-правна членска организация, работеща за обществена полза. Беше приет Уставът на БИС, бяха избрани членовете на Управителния съвет и на Контролния съвет. Приет беше размерът на членския внос.

 

Този изминал период е повод за равносметка на постигнатото както през изминалите десет години, така и през годините, предшествали това събитие.

 

Всъщност, на 10 април 2006 г. завърши успешно започналата с приемането на Закона за националната стандартизация от 1999 г. реформа в областта на стандартизацията. Разбира се, ще е некоректно, ако пропусна да спомена всички онези най-важни и успешни стъпки, направени в периода 1991–1999 г., и създали основата за извършването на реформата. През 1991 г. започна процесът по създаването на първите технически комитети по стандартизация. Този процес е уреден с приемането на Наредба № 2 от август 1991 г. за техническите комитети по стандартизация. През същата 1991 г. тогавашният Комитет по стандартизация, сертификация и метрология придобива статут на афилиран член на Европейския комитет по стандартизация (CEN).

 

През 1993 г. Народното събрание ратифицира със закон Споразумението за асоцииране на България към Европейския съюз. В споразумението е заложено изискването националният орган за стандартизация на България да стане пълноправен член на Европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC. През 1997 г. е приета Наредба № 1 за въвеждане на европейски и международни стандарти в Република България. През същата 1997 г. Комитетът по стандартизация и метрология става афилиран член на Европейския комитет за стандартизация в електротехниката (CENELEC).

 

Приетият Закон за националната стандартизация от 1999 г. променя статута на стандартите – от задължителни на доброволни. Също така отпада думичката „държавни”, тъй като вече собствеността не е само държавна. Но остава противоречието между държавния статут на националния орган за стандартизация, по това време ДАСМ (Държавна агенция по метрология и стандартизация), и техническите комитети, които са създадени на съвсем друг принцип на изборност и доброволно участие на заинтересованите страни.

 

Нека да се върна на успешно завършилата реформа през април 2006 г. Статутът на БИС е променен от администрация на изпълнителната власт към публично-правна организация, аналог на която е сдружението за обществена полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това е преобладаващият модел сред членовете на CEN и CENELEC. Обикновено в Европа подобен род организации се наричат „non-profit making organizations” (организации, които не разпределят печалба).

 

Любопитното в случая е, че първият български национален орган за стандартизация Българският институт за норми (БИН), създаден през 1938 г., следва същия модел и уставът на БИН и уставът на БИС се различават основно по правописа.

 

Промените в устройството, организацията и структурата на БИС се отнасят както до органите за управление, така и до техническите работни органи (технически съвети, технически комитети и други технически работни органи) и са продиктувани от практиката и ефикасността в дейността по националната стандартизация.

 

Принципите на демократичност, доброволност, равнопоставеност, балансираност и прозрачност са заложени в Устава на БИС, в Правилата за работа по националната стандартизация и са пряко приложени при избора и вземането на решения от органите за управление и техническите работни органи. Въпросните органи са колективни, с изключение само на изпълнителния директор, който е работодател на служителите от администрацията на БИС. Всичко това позволява на базата на успешно завършилата реформа да се извършва надграждане и постоянно подобряване на модела.

 

През 2007 г. беше приета Стратегията на БИС за периода 2007–2013 г., успешно реализирана с изпълнението на проекта „Усъвършенстване на системата на стандартизация в България”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007–2013”. В резултат на изпълнението на въпросния проект бяха ясно определени и дефинирани процесът на стратегическото планиране, мисията, визията и стратегическите цели, както и средствата за прилагане и контрол на изпълнението им.

 

При такъв ясно дефиниран процес беше създадена Стратегията за развитие на стандартизационната система в България и за развитието на Българския институт за стандартизация (БИС) за периода 2014–2017 г.

 

Формулираната мисия на БИС е да отчита, сближава, хармонизира и балансира по демократичен начин интересите на всички заинтересовани от стандартизацията частни, публични и граждански субекти. Като привлича и ангажира с дейностите по стандартизация производители, доставчици, потребители, държавни институции и обществени организации, партньори в областта на социалната сфера, органи за оценяване на съответствието, научни и академични среди, неправителствени организации, БИС осигурява чрез ефективен процес и спазването на ценностните принципи при разработване на стандарти на всички нива (национално, европейско и международно).

 

Визията на БИС в периода 2014–2017 г. е да бъде институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема както на национално ниво, така и в глобалния свят, полагаща усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани, предлагаща стандарти, услуги и решения с най-високо качество.

04 Apr 2016