Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоНов международен стандарт ISO 17100:2015 хармонизира критериите за доставчиците на преводачески услуги за качество

Нов международен стандарт ISO 17100:2015 хармонизира критериите за доставчиците на преводачески услуги за качество
 
Нов международен стандарт ISO 17100:2015 хармонизира критериите за доставчиците на преводачески услуги за качество
 
Новият международен стандарт ISO 17100 за писмени преводачески услуги бе публикуван през май 2015 и успоредно с това публикуван като идентичен европейски стандарт. Съгласно правилата на европейската стандартизация  Българският институт за стандартизация ще въведе стандарта като БДС EN ISO 17100 Писмени преводачески услуги. Изисквания за предоставяне на писмени преводачески услуги (ISO 17100:2015) през месец октомври и ще публикува официалното издание на български език, което ще отмени сега действащия стандарт БДС EN 15038:2006.
 
Новият стандарт ISO 17100, както и предходния, запазва изискванията относно всички аспекти на процеса на писмен превод, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги. Той съдържа предписания за доставчиците на преводачески услуги (ДПУ), свързани с управлението на основните процеси, минималните изисквания за квалификация, наличието и управлението на ресурсите, както и други дейности, необходими за предоставяне на качествена услуга, свързана с превод. Стандартът ще се прилага от всички ДПУ независимо от големината на тяхната организация.
 
Прилагането на международния стандарт ISO 17100  също така осигурява начините, по които доставчикът на преводачески услуги (ДПУ) може да докаже съответствието на специфицирани услуги за превод с този международен стандарт и способността на неговите процеси и ресурси да доставят преводачески услуги, отговарящи на изискванията на  клиента и на други приложими спецификации, браншови кодекси, ръководства за най-добри практики или законодателството. Съответствието изисква да бъдат изпълнени всички предписания на международния стандарт, но методите за изпълнение може да се различават в зависимост от големината и сложността на организацията, а в някои случаи - от обема и сложността на преводаческата услуга, която се изисква от ДПУ.
 
Промените са свързани най-вече с добавяне на нови определения, изключване на приложението за стилистични указания и добавяне на графична схема, илюстрираща процеса на превод съгласно ISO 17100.
 
От гледна точка на глобалния сектор на преводаческите услуги новият стандарт има ясни предимства. „Макар че и предишният стандарт бе приет и прилаган извън Европа,  новият стандарт ISO 17100 за първи път предлага валидни критерии за позоваване на световно ниво, описващи съвременното състояние на технологията на преводаческите услуги”, обяснява д-р Петър Йонас, отговорен за сертификацията към Австрийския институт за стандартизация. Предвид на това, че и двата стандарта EN 15038 и ISO 17100 са почти идентични по съдържание, сертификати, издадени съгласно EN 15038 ще бъдат преиздадени като сертификати ISO 17100, и ще запазят своята валидност.
 
Предстои публикуването на стандарта и на български език.
05 Oct 2015