Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
ISO 14001 - Системи за управление по отношение на околната среда. Практическо ръководство за МСПНов стандарт вдига летвата за сертификация на системи за управление

Нов стандарт вдига летвата за сертификация на системи за управление
 
Нов стандарт вдига летвата за сертификация на системи за управление
 
Eфективната система за управление е основна част от бизнес управлението и сертифицирането й по признат стандарт би могло да донесе редица ползи. В новия стандарт за одитори и органи за сертификация по стандартите на ISO за управление на системи значително е подобрен процесът на сертификация.
 
Международният стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 Оценяване на съответствието. Изисквания към органите, извършващи одит и сертификация на системи за управление. Част 1: Изисквания се отнася за компетентността както на самите органи за сертификация, така и на техните одитори. Стандартът се прилага при одит и сертификация на всички видове системи за управление с цел увеличаване тяхната стойност за публичните организации и частния сектор в световен мащаб. Наскоро публикуваният стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 заменя предходното издание ISO/IEC 17021:2011.
 
Предоставяне на ефективни инструменти
 
Одитите и сертификацията по стандарти за системи за управление (ССУ) са основен градивен елемент на международната търговия и са от съществено значение за дългосрочната стабилност на световната икономика. Удостоверяването на съответствието по ССУ чрез сертификати е широко използвано на световните пазари, като целта е да се изградят отношения на доверие между бизнес партньори, между организациите и техните клиенти, да се квалифицират доставчиците във веригите за доставки, и се използва като изискване за участие в търгове за обществени поръчки.
 
Органите за сертификация, които използват новия стандарт ISO/IEC 17021-1, ще могат да осигурят компетентни екипи за одит, с адекватни ресурси, вследствие на последователен процес и отчитане на резултатите от одита по съгласуван начин. Също така стандартът ще съдейства за създаването на доверие между регулаторни органи, потребители, доставчици и други заинтересовани лица, че сертификатите, издадени от един орган за сертификация, са ефективно еквивалентни на тези, предлагани от друг такъв орган.
 
Нови моменти в ISO/IEC 17021-1
 
По какво се различава навият стандарт ISO/IEC 17021-1:2015 от предишното издание (ISO/IEC 17021:2011)? Новото издание ISO/IEC 17021-1:2015 е актуализирано, за да се обърне внимание върху начина, по който сертификационните услуги се предоставят от органите за сертификациця; подобренията са в следните насоки:
  • Повишаване ефективността на оперативния и организационен контрол от органи за сертификация с отдалечени офиси, независимо от тяхната организационна структура.
  • Подобряване на подхода за управление на риска.
  • Определяне времето за одит и продължителността на одита и поставяне на акцент върху изискванията за обосновка на продължителността на одита, което е времето от откриването на одита до заключителната среща.
 
ISO/IEC 17021-1 като част от разширяващия се обхват на ССУ
 
Стандартът ISO/IEC 17021-1 е най-новият стандарт от серията стандарти за сертификация на системи за управление, която включва още шест документа, отнасящи се за специфични видове системи за управление:
  • ISO/IEC TS 17021-2 за системи за управление по отношение на околната среда
  • ISO/IEC TS 17021-3 за системи за управление на качеството
  • ISO/IEC TS 17021-4 за системи за управление устойчивостта на събитията
  • ISO/IEC TS 17021-5 за системи за управление на активи
  • ISO/IEC TS 17021-6 за системи за управление непрекъснатостта на бизнес процесите
  • ISO/IEC TS 17021-7 за системи за управление на безопасността на движението по пътищата.
Международната организация за стандартизация (ISO) и Международния форум за акредитация (IAF) - асоциацията на националните органи по акредитация - се споразумяха за двегодишен преходен период, считано от датата на публикуване на ISO/IEC 17021-1:2015, в който органите за сертификация да приведат своите процедури и процеси в съответствие с изискванията на новото издание на стандарта.
 
Съвместния информационен документ на ISO-IAF е достъпен тук.
 
Източник: ISO
25 Jun 2015