Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.Стандартизация и околна среда: европейските стандарти показват пътя за съчетаване на конкурентоспособност и устойчивост

Стандартизация и околна среда: европейските стандарти показват пътя за съчетаване на конкурентоспособност и устойчивост
 
Стандартизация и околна среда: европейските стандарти показват пътя за съчетаване на конкурентоспособност и устойчивост
 
CEN и CENELEC са решени да направят необходимото, за да може стандартизацията да допринесе за интелигентен, устойчив и всеобхватен растеж на европейската икономика в съответствие с целите на стратегията на Европейския съюз "Европа 2020". Дългосрочният просперитет на Европа ще зависи от наличието на зелена, устойчива спрямо измененията на климата, ефективно използваща ресурсите и конкурентоспособна икономика, в която с приоритет е опазването на околната среда и осигуряването на добро качество на живот за всички.
 
През последните години сме свидетели на редица инициативи, целящи европейските стандарти да станат "по-зелени" чрез обръщане на по-сериозно внимание на въздействието на околната среда върху продуктите, услугите и процесите. Напоследък тези дейности се разширяват, за да се отчетат последиците от изменението на климата по време на разработването (и/или преразглеждането) на стандарти за продукти, услуги и инфраструктура.
 
CEN и CENELEC започват комуникационна кампания, за да представят направеното до момента по отношение на интегрирането на екологичните разпоредби в европейските стандарти, както и произтичащите от това ползи за околната среда, за ползвателите на стандарти, за потребителите и за обществото като цяло.
 
Освен предоставяне и обмен на информация CEN и CENELEC ще събират обратна информация от своите членове, партньори, експерти и други заинтересовани страни за постигнатия до момента напредък, както и за потребностите и приоритетите, които биха могли да бъдат предмет на бъдещи дейности по стандартизация.
 
Кампанията има за цел също така да предизвика полезни дискусии за ролята, която могат да играят стандартите не само от гледна точка на опазването на околната среда, но също така и в подкрепа на устойчивата икономика и повишаването на конкурентоспособността и производителността на европейските промишлени отрасли на световния пазар.
 
За повече информация относно кампанията: www.cencenelec.eu/News/Brief_News/Pages/TN-2015-003.aspx
18 May 2015