Полезнa информация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
„Абонамент за актуалност на български стандарти”Национални приложения към Еврокодове, въведени като БДС EN от ТК 56 "Проектиране на строителни конструкции"

 
№ на документа Заглавие на английски Заглавие на български Език на стандарта Национално приложение Поправка
EN 1990:2002 Eurocode - Basis of structural design Еврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции bg Издаден Няма
EN 1990/A1:2005 Eurocode - Basis of structural design Еврокод: Основни положения за проектиране на строителните конструкции bg Издаден
в сила от 17.02.2015
AC
EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-1: General actions - Densities, self-weight, imposed loads for buildings Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради bg Издаден AC
EN 1991-1-2:2002 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-2: General actions - Actions on structures exposed to fire Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар bg Издаден
Изменение 1
в сила от 17.02.2015
AC
EN 1991-1-3:2003 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-3: General actions - Snow loads Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг bg Издаден AC
EN 1991-1-4:2005 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-4: General actions - Wind actions Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър bg Издаден AC
EN 1991-1-5:2003 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-5: General actions - Thermal actions Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия bg Издаден AC
EN 1991-1-6:2005 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение bg Издаден AC
EN 1991-1-7:2006 Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-7: General actions - Accidental actions Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия bg Издаден AC
EN 1991-2:2003 Eurocode 1: Actions on structures - Part 2: Traffic loads on bridges Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове bg Издаден
в сила от 17.02.2015
AC
EN 1991-3:2006 Eurocode 1: Actions on structures - Part 3: Actions induced by cranes and machinery Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини bg Издаден AC
EN 1991-4:2006 Eurocode 1 - Actions on structures - Part 4: Silos and tanks Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари bg Издаден AC
EN 1992-1-1:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради bg Издаден
в сила от 17.02.2015
AC
EN 1992-1-2:2004 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар bg Издаден AC
EN 1992-2:2005 Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 2: Concrete bridges - Design and detailing rules Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 2: Стоманобетонни мостове. Правила за проектиране и конструиране bg Издаден
в сила от 17.02.2015
AC
EN 1992-3:2006 Eurocode 2 - Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures Еврокод 2: Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции. Част 3: Конструкции на резервоари за течности и насипни материали bg Издаден Няма
EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for building Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради bg Издаден AC
EN 1993-1-2:2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар bg Издаден AC
EN 1993-1-3:2006 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-3: General rules - Supplementary rules for cold-formed members and sheeting Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студено-формовани тънкостенни и равнинни елементи bg Издаден AC
EN 1993-1-4:2006 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-4: General rules - Supplementary rules for stainless steels Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани bg Издаден Няма
EN 1993-1-5:2006 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Равнинни пълностенни елементи bg Издаден AC
EN 1993-1-6:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-6: Strength and Stability of Shell Structures Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции bg Издаден AC
EN 1993-1-7:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-7: Plated structures subject to out of plane loading Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им bg Издаден AC
EN 1993-1-8:2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-8: Design of joints Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли bg Издаден AC
EN 1993-1-9:2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-9: Fatigue Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора bg Издаден AC
EN 1993-1-10:2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост на материала и характеристики напречно на дебелината bg Издаден AC
EN 1993-1-11:2006 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-11: Design of structures with tension components Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи bg Издаден AC
EN 1993-1-12:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12: Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до стомана клас S 700 bg Издаден AC
EN 1993-2:2006 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 2: Steel bridges Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове bg Издаден AC
EN 1993-3-1:2006 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-1: Towers, masts and chimneys - Towers and masts Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти bg Издаден AC
EN 1993-3-2:2006 Eurocode 3: Design of steel structures – Part 3-2: Towers, masts and chimneys - Chimneys Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини bg Издаден Няма
EN 1993-4-1:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-1: Silos Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози bg Издаден AC
EN 1993-4-2:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-2: Tanks Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари bg Издаден AC
EN 1993-4-3:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 4-3: Pipelines Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Тръбопроводи bg Издаден AC
EN 1993-5:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 5: Piling Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти bg Издаден AC
EN 1993-6:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 6: Crane supporting structures Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции bg Издаден AC
EN 1994-1-1:2004 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings  Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради bg Издаден AC
EN 1994-1-2:2005 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Основни правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар bg Издаден AC
EN 1994-2:2005 Eurocode 4: Design of composite steel and concrete structures - Part 2: General rules and rules for bridges Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Основни правила и правила за мостове bg Издаден AC
EN 1995-1-1:2004 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-1: General - Common rules and rules for buildings Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-1: Основни положения. Основни правила и правила за сгради bg Издаден AC
EN 1995-1-2:2004 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 1-2: General - Structural fire design Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 1-2: Основни положения. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар bg Издаден AC
EN 1995-2:2004 Eurocode 5: Design of timber structures - Part 2: Bridges Еврокод 5: Проектиране на дървени конструкции. Част 2: Мостове bg Издаден
в сила от 17.02.2015
Няма
EN 1996-1-1:2005+A1:2012 Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules – General rules and rules for buildings Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-1: Основни правила. Основни правила и правила за сгради bg Издаден AC
EN 1996-1-2:2005 Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-2: General rules – Structural fire design Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар bg Издаден AC
EN 1996-2:2006 Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 2: Design considerations, selection of materials and execution of masonry Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 2: Съображения при проектиране, избор на материали и изпълнение на зидарии bg Издаден AC
EN 1996-3:2006 Eurocode 6 - Design of masonry structures - Part 3: Simplified calculation methods for unreinforced masonry structures Еврокод 6: Проектиране на зидани конструкции. Част 3: Опростени методи за изчисляване на неармирани зидани конструкции bg Издаден AC
EN 1997-1:2004 Eurocode 7: Geotechnical design – Part 1: General rules Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 1: Основни правила bg Издаден
в сила от 17.02.2015
AC
EN 1997-2:2007 Eurocode 7 - Geotechnical design - Part 2: Ground investigation and testing Еврокод 7: Геотехническо проектиране. Част 2: Изследване и изпитване на земната основа bg Няма национално приложение AC
EN 1998-1:2004 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни правила, сеизмични въздействия и правила за сгради bg Издаден AC
EN 1998-2:2005 Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 2: Мостове bg Издаден AC
EN 1998-3:2005 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 3: Assessment and retrofitting of buildings Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 3: Оценяване и укрепване на сгради bg Издаден AC
EN 1998-4:2006 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 4: Silos, tanks and pipelines Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 4: Силози, резервоари и тръбопроводи bg Издаден Няма
EN 1998-5:2004 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 5: Фундаменти, опорни конструкции и геотехнически аспекти bg Издаден
Изменение 1

в сила от 17.02.2015
Няма
EN 1998-6:2005 Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance – Part 6: Towers, masts and chimneys Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 6: Кули, мачти и комини bg Издаден Няма
EN 1999-1-1:2007 Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-1: General structural rules Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-1: Основни конструктивни правила bg Издаден Няма
EN 1999-1-2:2007 Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-2: Structural fire design Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар -  bg Издаден AC
EN 1999-1-3:2007 Eurocode 9: Design of aluminium structures - Part 1-3: Structures susceptible to fatigue Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-3: Конструкции, подложени на умора bg Издаден Няма
EN 1999-1-4:2007 Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-4: Cold-formed structural sheeting Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-4: Студеноформувани равнинни елементи bg Издаден AC
EN 1999-1-5:2007 Eurocode 9 - Design of aluminium structures - Part 1-5: Shell structures Еврокод 9: Проектиране на алуминиеви конструкции. Част 1-5: Черупкови конструкции bg Издаден AC
03 Jul 2017