Полезнa информация

Обществено допитване

Назад

Национални стандарти за периодичен преглед (90.20)

Съгласно Правилата за работа по националната стандартизация, БИС обявява обществено допитване за периодичен преглед национални стандарти на всеки 5 години с цел да се гарантира актуалността на действащите стандарти.
Мнение относно бъдещето на стандартите може да бъде изразено от всеки заинтересован на адреса секретаря на БИС/ТК* в посочения краен срок за мнение, като се избере някоя от следните възможности:

  • потвърждаване действието на стандарта за следващите 5 години;
  • преработване на стандарта (мотиви);
  • отмяна на стандарта (мотиви).

*Информация за контакт със секретаря на съответния БИС/ТК може да се намери на интернет страницата на БИС: www.bds-bg.org/bg/tc/index.php.


Номер на стандарта Заглавие БИС/ТК/ПС Начална дата Крайна дата
БДС 14569:1988 Библиографски данни в периодичните издания
ТК-16 25.02.2020 25.06.2020
БДС 10403:1981 Уреди за контрол на цилиндрични зъбни колела. Типове, основни параметри и норми на точност
ТК-28 04.03.2020 03.07.2020
БДС 10735:1973 Метрология. Мерки ъглови призматични. Технически изисквания
ТК-28 04.03.2020 03.07.2020
БДС 12341:1974 Метрология. Уреди за измерване грапавостта на повърхнините по профилния метод. Контактни уреди за непрекъснато преобразуване на профила. Профилография
ТК-28 04.03.2020 03.07.2020
БДС 12344:1974 Метрология. Пасаметри. Скоби измерителни. Методи за проверка
ТК-28 04.03.2020 03.07.2020
БДС 12537:1974 Метрология. Уреди и устройства за измерване грапавостта на повърхнините по профилния метод. Общи положения. Термини и определения
ТК-28 04.03.2020 03.07.2020
БДС 13175:1981 Уреди за контрол на цилиндрични малкомодулни зъбни колела. Типове, основни параметри и норми на точност
ТК-28 04.03.2020 03.07.2020
БДС 13959:1983 Рулетки и ленти за измерване дължината на окръжността на джантите. Размери и технически изисквания
ТК-28 04.03.2020 03.07.2020
БДС 15305:1981 Уреди за контрол на конусни малкомодулни зъбни колела. Типове, основни параметри и норми на точност
ТК-28 04.03.2020 03.07.2020
БДС 15772:1983 Прахоуловители мокри. Технически изисквания
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 15826:1984 Прахоуловители инерционни сухи. Технически изисквания
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 16118:1985 Оборудване прахоулавящо. Правила за приемане и методи за изпитване
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 16248:1985 Материи филтърни текстилни за промишлени филтри. Методи за изпитване
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 16266:1985 Подложки за маски и маски. Методи за измерване на основните параметри
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 16267:1985 Подложки за маски и маски. Термини и определения
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 3510:1975 Пароспирачка 1/2"
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 9870:1984 Оборудване химическо. Апарати вертикални с механично разбъркване с обем до 50 m3. Типове, основни параметри и размери
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 9871:1972 Оборудване химическо. Апарати колонни от въглеродна стомана. Основни параметри и размери
ТК-41 27.03.2020 20.07.2020
БДС 13865:1976 Камери хладилни сглобяеми. Технически изисквания и методи за изпитване
ТК-43 21.02.2020 19.06.2020
БДС 15854:1984 Автомати за приготвяне и продажба на охладени напитки. Основни параметри и размери, технически изисквания и методи за изпитване
ТК-43 21.02.2020 19.06.2020
БДС 17036:1989 Апарати за разливане на охладени напитки
ТК-43 21.02.2020 19.06.2020
БДС 9444:1980 Кондензатори кожухотръбни хоризонтални за амоняк. Технически изисквания
ТК-43 21.02.2020 19.06.2020
БДС 10789:1973 Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на рений
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 10794:1973 Концентрати молибденови флотационни. Определяне съдържанието на мед
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 15443:1982 Руди и концентрати на цветни метали. Ситов и седиментационен метод за определяне на зърнометричния състав
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 15872:1984 Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Определяне загубата на маса при накаляване
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 16614:1987 Руди, концентрати, агломерати и пелети железни. Обемен метод за определяне съдържанието на метално желязо
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 4425:1980 Руди, концентрати, агломерати и пeлети железни. Фотометричен и гравиметричен метод за определяне съдържанието на силициев двуокис
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 5036:1980 Руди железни, концентрати, агломерати и пелети. Комплексометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на калциев и магнезиев окис
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 7480:1983 Руди, концентрати железни и манганови и агломерати манганови. Определяне съдържаните на хигроскопична влага
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 7578:1977 Концентрат флотационен пиритен. Определяне съдържанието на сулфидна сяра
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 8146:1970 Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на цинк
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 8178:1970 Концентрат пиритен флотационен. Определяне съдържанието на влага
ТК-55 22.01.2020 22.05.2020
БДС 15850:1983 Система по ергономия. Средства за представяне на информация. Общи ергономични изисквания
ТК-59 31.01.2020 31.05.2020
БДС 16082:1984 Система по ергономия. Столове и табуретки. Ергономични изисквания
ТК-59 31.01.2020 31.05.2020
БДС 16369:1985 Система по ергономия. Шум производствен. Ергономични норми
ТК-59 31.01.2020 31.05.2020