Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Обръщение на г-н Хакан Мърбай, новия президент на международната организация по стандартизация (ISO)

ОБРЪЩЕНИЕ НА Г-Н ХАКАН МЪРБАЙ, НОВИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ (ISO)

> На първо място бих искал да споделя с вас колко съм горд от това, че съм избран за президент на Международната организация по стандартизация за периода 2007-2008 г. Международната организация по стандартизация играе важна и позитивна роля в съвременното глобално общество и в бъдеще тази роля все повече ще се задълбочава. Що се отнася до мен, аз ще направя всичко по силите ми за по-нататъшното успешно развитие на организацията, така че тя да отговаря на очакванията на заинтересованите страни и да служи на международната общност. > > Днес Международната организация по стандартизация е широко известна и призната организация по целия свят. Включвайки в състава си членове от 158 страни, действащ фонд от над 16 200 стандарта и създавайки около 100 стандарта на месец, нашата организация е лидер в областта на разработването на международни стандарти, основани на принципа на консенсус. Рамките на нашата дейност се определят от стратегическия план за периода 2005-2010 г. и Етичният кодекс на ISO. > > По време на поверения ми мандат ще обърна специално внимание на следните по-важни проблеми: 1. предоставяне на конкретни отговори, свързани с растящата взаимозависимост между националните и регионални икономики; > 2. създаване на благоприятни условия за разпространението на полезни нововъведения; > 3. установяване на трайни контакти с всички заинтересовани страни и най-вече с онези, които са свързани с нови области на дейността по стандартизация; > 4. насърчаване на партньорството и солидарността между отделните членове на стандартизационното семейство. > > > > Взаимозависимостта се отнася до множество проблеми, свързани със: световната търговия, промените в климата, безопасността, енергийните и водни ресурси, здравеопазването и разпространението на информационните технологии. Във връзка с трудностите, появили се в хода на заключителния цикъл на прeговорите в Доха относно международната търговия, ние сме свидетели на многократното увеличаване на регионалните търговски договори, съпровождани от риска за нарастване на фрагментното присъствие на стандартизацията и възникването на нови пречки пред търговията. Наша цел е да популяризираме и реализираме на практика концепцията, според която международните стандарти могат да осигуряват достъпни и глобални, основаващи се на консенсус решения, както и да допринасят за увеличаване на конкурентоспособността на световните пазари. Изпълнението на Плана за действие за развиващите се страни, който е съществена част от стратегията на ISO, безспорно ще допринесе за постигането на тази цел. > > Популяризирането на международните стандарти като основно средство за разпространение на полезни нововъведения и нови технологии изисква по-голяма инициативност от наша страна за идентифициране на нуждите на един по-ранен етап от разработването на стандартите и привличане към дейността по стандартизация на все повече представители на научноизследователските и технически кръгове. Нашата неотдавнашна дейност в областта на нанотехнологиите или водородните технологии, както и проектите, свързани с енергийната ефективност и възобновимите енергийни източници, са красноречиви примери, които трябва да се следват. > > Приобщаването на заинтересованите страни в дейността по стандартизация е необходимо за осигуряване на подходящо експертно мнение, подобряване качеството на консенсуса, на който се основават стандартите, и подсигуряване на тяхната пазарна и глобална приложимост. През последните години Международната организация по стандартизация си сътрудничи с потребителски асоциации и сдружения. Потребителите все повече възприемат себе си като граждани на “едно глобално село” и наред с качеството и безопасността на продуктите и услугите, които те купуват и ползват, те се интересуват и от влиянието на тези продукти и услуги върху околната среда и социалните последствия. Ето защо нашите стандарти трябва да им помагат в предприемането на най-подходящите действия. С разрастване на нашата дейност в областта на услугите и социалните въпроси ние сме длъжни да приобщаваме към стандартизацията все по-широк кръг от представители на икономическата и социална международна общност. > > Най-накрая бих искал да ви уверя, че ще отделя особено внимание на партньорството и солидарността в рамките на голямото международно стандартизационно семейство. Всички ние имаме общи проблеми и задачи: сближаване на технологиите, необходимост от привличане на нови експерти и заинтересовани страни, оптимизиране на работата и сътрудничеството в рамките на организациите по стандартизация, финансиране на процеса по стандартизация, създаване на основни инструменти за оценяване на съответствието със стандартите, регламентиране на връзката между стандартите и интелектуалната собственост и установяване на взаимоотношения между доброволните стандарти и техническите наредби. Нашето партньорство с Международната електротехническа комисия (IEC) и с Международния телекомуникационен съюз (ITU), с които споделяме общи ценности и сходни процеси, е достоен пример за това. Нарастващото сближаване на информационните и телекомуникационните технологии ни налага да задълбочим това сътрудничество. Наше задължение е също така да задълбочим съществуващото партньорство и да създадем благоприятни условия за установяване на връзки с други организации с цел по-нататъшно усъвършенстване на процеса на международна стандартизация. > > Бих искал да благодаря на своите предшественици за техния огромен принос за успешното функциониране на организацията през последните години. От многобройните дискусии, в които съм участвал, аз научих много от професор Масами Танака и Оливър Смут, които счетоха за свой дълг да ми предоставят нужната информация за бъдещата ми работа. Благодаря им за тяхната откритост. Благодарение на техните усилия се чувствам достатъчно добре подготвен за изпълнението на задълженията ми като президент на ISO в следващите две години. >