Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Област на стандартизация: Електрически съоръжения за взривоопасни среди

Област на стандартизация: Електрически съоръжения за взривоопасни среди

prБДС EN IEC 60079-10-1 Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери

Настоящ етап: Официално гласуване - от 24.07.2020 г. до 04.09.2020 г.

Прогнозна дата на публикуване на национално ниво: най-късно до 07.06.2021 г.

Този стандарт се отнася за класификацията на райони, в които могат да възникнат опасности от запалими газове или пàри, и след това могат да се използват като основа за подпомагане на правилното проектиране, изграждане, експлоатация и поддържане на съоръжения за използване в опасни райони. Стандартът е предвиден да се прилага там, където може да има опасност от възпламеняване поради наличие на запалим газ или пàри, смесени с въздуха, но не се отнася за:

а) мини с наличие на газ-гризу;

b) процеси и производство на експлозиви;

c) катастрофални повреди или редки неизправности, които са извън понятието за аномалии в този стандарт (виж 3.7.3 и 4.5);

d) помещения, използвани за медицински цели;

e) домашни помещения;

Запалимите мъгли могат да се образуват или да съществуват едновременно със запалими пари. В този случай стриктното прилагане на подробностите в този стандарт може да не е подходящо. Запалими мъгли може да се образуват и когато течности, които не се считат за опасни поради високата точка на пламване, се отделят под налягане. В тези случаи класификациите и подробностите, дадени в този стандарт, не се прилагат. Информация за запалими мъгли е дадена в приложение G.

За целите на този стандарт районът е триизмерен регион или пространство.

Този стандарт не отчита последиците от възпламеняване на експлозивна атмосфера, освен когато дадена зона е толкова малка, че ако възникне възпламеняване, това ще има незначителни последици (виж 3.3.8 и 4.4.2).

Отговорен технически комитет:

БИС/ТК 38 Въртящи се електрически машини