Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Нова Стратегия на ISO до 2030 г.

ISO обяви новата си дългосрочна стратегия, която ще ръководи действията на организацията и ще й помага да постигне визията си да направи живота по-спокоен, по-безопасен и по-добър. Стратегията е разработена, като е използван същият подход за сътрудничество, залегнал и в стандартите на ISO: членове от 165 страни са дали своя принос за разработването, усъвършенстването и одобряването на този основополагащ ръководен документ.

Организацията винаги е била ръководена от ясна стратегия, но този път новата стратегия ще бъде прилагана за период от близо десет години, два пъти по-дълго от предишните стратегии. Това позволява на ISO да прилага дългосрочен подход към глобалните проблеми, чийто мащаб не може да бъде обхванат за петгодишен период. По-амбициозната времева рамка позволява на организацията да отговори по-добре на екологичните и човешките предизвикателства като подобрена устойчивост, издръжливост и равенство.

Дългосрочната стратегия позволява на ISO и да разгледа последователно еволюцията на самата система на стандартизация, включително текущата модернизация на нейната основна технология и адаптирането към темповете на цифровизация и променящите се начини, по които стандартите ще бъдат използвани от бизнеса и от различни организации.

Стратегията 2030 на ISO очертава визията и мисията си за следващите десет години, както и набор от цели и приоритети.

Визията – да направи животът по-спокоен, по-безопасен и по-добър чрез международните стандарти, чиято цел е да допринасят за подобряване качеството на живот на хората всеки ден.

Мисията – да събира, чрез своите членове и техните заинтересовани страни, хората, за да постигат съгласие относно международните стандарти, които да отговорят на глобалните предизвикателства. Стандартите на ISO подпомагат световната търговия, стимулират приобщаващ и справедлив икономически растеж, увеличават иновациите и повишават здравето и безопасността за постигане на устойчиво бъдеще.

Целите и приоритетите, които ще помагат на организацията да увеличи максимално въздействието си, са:

Стратегията на ISO ще бъде редовно преразглеждана и, когато е необходимо, коригирана, за да се отговаря на промените във външната среда.