Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред

Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Предложение на ISO за създаване на нов технически комитет „Верига за доставки“

Предложението за създаване на нов технически комитет „Верига за доставки“ е направено от Националния орган по стандартизация в Нидерландия (NEN), като се планира секретариатът да бъде поддържан от NEN.

Обхват
Стандартизация в областта на веригата за доставки на продукти и свързани процеси с определени характеристики с цел да се гарантира, че свързаните с тях искове са надеждни.

Цел и обосновка на предложението

Улесняването на търговията и хармонизирането на глобалните вериги за доставки се очертава като централен динамичeн процес в настоящите международни вериги за доставки, които се характеризират с множество входящи ресурси и движение на междинни стоки през международните граници. Големи усилия се полагат за стандартизирането на процедури, прилагани на границите – като митнически, санитарни и фитосанитарни, значително улеснени от влизането в сила на Споразумението за улесняване на търговията на Световната търговска организация. Полагат се и допълнителни усилия за хармонизиране на финансовите системи с цел осигуряване на прозрачно и сигурно движение на средствата по веригата за доставки, за които е отговорен международният комитет ISO/TC 68 за финансови услуги, както и международни участници, като Международната търговска камара (International Chamber of Commerce (ICC)). Липсва, обаче, стандартизиран език и подробен хоризонтален подход, който ясно да описва как могат да бъдат гарантирани посочените характеристики, заявени за даден материал или продукт (или за пазара като цяло), и как да се следи целостта на продукта след доставката.

Предложение за първоначална работна програма

Веригата за доставки е процесът, чрез който входовете и изходите, както и свързаната с тях информация, се прехвърлят, наблюдават и контролират, докато преминават през всяка една стъпка от съответната верига за доставки. Процесите на веригата за доставки функционират успоредно с регулаторния процес по границите и международните финансови транзакции. При това всички те е необходимо да бъдат осъществявани чрез съгласуваност, за да гарантират, че участниците във веригата на доставки отговарят на нормативните изисквания и изискванията за прозрачност и качество.

Стандартите за веригата за доставки, предложени в първоначалната работна програма на международния комитет ISO/TC 308, ще обхващат общи организационни изисквания и модели за доставка и те биха или не биха могли да бъдат използвани за справка или като модел за свързани стандарти. Въпреки това, за да се запази хоризонталният характер на стандартите, разработени от ISO/TC 308, ще е необходима структура, основана на тясно сътрудничество със съществуващите комитети. Предвижда се ISO/TC 308 да поддържа връзки, които е установил и с други технически комитети на ISO.

Потенциални заинтересовани страни

Ползите са за всички заинтересовани страни, защото използването на обща терминология и модели на верига за доставки води до спестяване на време и разходи за всички тях.

Производители във всички вериги за доставки, включително мултинационални компании и малки/средни фирми:
- производители;
- търговци на дребно;
- всяка организация в пълната верига на стойността, включително крайни потребители, потребители и производствената индустрия като цяло;
- търговци;
- (гранични) регулаторни агенции (напр. митници);
- местни и национални правителства;
˗ НПО;
˗ сертифициращи органи и органи по акредитация;
˗ инициативи за кръгли маси относно изискванията за суровините;
˗ инвестиционни дружества и други.

При проявен национален интерес България може да подкрепи създаването на този технически комитет „Верига за доставки“. При одобряване на предложението от националните органи за стандартизация - членове на ISO, БИС може да участва в работата на новосъздадения комитет като активен член или като наблюдател.

Всеки заинтересован може да представи становище по предложението до 15.04.2021 г. на електронната поща на Десислава Гуленова: desislava.gulenova@bds-bg.org, тел. 02/81 74 581.