Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Предложение за нова работна тема на ISO „Указания за насърчаване и прилагане на равенството между половете“

Обхват
Стандартизация в областта на равенството между половете с цел разработване на технически насоки за насърчаване и прилагане на равенството между половете във всички видове организации, независимо от тяхната големина, местоположение и сфера на дейност.

Цел и обосновка на предложението
Правата на жените са не само основни човешки права, но и необходима основа за мирен, проспериращ и устойчив свят. През последните десетилетия беше постигнат важен напредък: все повече момичета ходят на училище, по-малко са принудените да сключват ранен брак, повече жени заемат ръководни длъжности, реформират се закони за насърчаване на равенството между половете.

Новият стандарт ще подкрепи и Цел 5 на ООН за устойчиво развитие в областта на равенството между половете и овластяването на жените.

Съгласно съществуващите международни рамкови споразумения на първо място се предлагат следните теми:
- достъп до обхватно, справедливо и качествено образование,
- достъп до обхватни, справедливи и качествени здравни услуги, включително в областта на половото и репродуктивното здраве и права,
- превенция и борба срещу насилието, основано на пола,
- икономическо овластяване на жените,
- равно и ефективно участие на жените във всички процедури за вземане на решения и в обществения живот.

Стандартът има за цел да осигури методология, която насърчава организациите да интегрират този въпрос в своите вътрешни и външни политики и оперативната дейност. Той ще предостави насоки за насърчаване и прилагане на равенството между половете; ще помогне на организациите да установят своите стратегии, свързани с равенството между половете, да идентифицират действия и политики за постигане на своите цели.

Потенциални заинтересовани страни
Компании от промишлеността и търговията, правителство, потребители, работещи, академични и изследователски организации, организации, прилагащи стандарти, неправителствени организации.

В случай на национален интерес БИС може да одобри предлаганата нова работна тема. Ако тя бъде приета от националните органи по стандартизация - членове на ISO, България може да участва активно в разработването на новия стандарт.

Становища относно предложението може да се изпращат до 19.07.2021 на Петър Лозев, на електронна поща: petar.lozev@bds-bg.org, тел: +359 2 81 74 539.

За повече информация тук: