Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Сертификация по LICS ISO 17100

Сертификация по LICS ISO 17100

Сертификацията по БДС EN ISO 17100:2015 гарантира качество на писмените преводачески услуги. Европейски институции изискват сертификация по този стандарт за тръжните си процедури.

Какво представлява стандартът БДС EN ISO 17100:2015?

Международният стандарт ISO 17100 за писмени преводачески услуги е публикуван през май 2015 г. и успоредно с това е признат като идентичен европейски стандарт. Съгласно правилата на европейската стандартизация Българският институт за стандартизация въведе стандарта като БДС EN ISO 17100 и отмени БДС EN 15038:2006.

Стандартът ISO 17100 запазва изискванията относно всички аспекти на процеса на писмен превод, засягащи пряко качеството и предоставянето на преводачески услуги. Той съдържа предписания за доставчиците на преводачески услуги (ДПУ), свързани с управлението на основните процеси, минималните изисквания за квалификация, наличието и управлението на ресурсите, както и други дейности, необходими за предоставяне на качествена услуга, свързана с превод. Стандартът се отнася за всички ДПУ независимо от големината на тяхната организация.

Прилагането на международния стандарт ISO 17100 също така осигурява начините, по които доставчикът на преводачески услуги може да докаже съответствието на специфицирани услуги за превод с този международен стандарт и способността на неговите процеси и ресурси да доставят преводачески услуги, отговарящи на изискванията на клиента и на други приложими спецификации, браншови кодекси, ръководства за най-добри практики или законодателството. Съответствието изисква да бъдат изпълнени всички предписания на международния стандарт, но методите за изпълнение може да се различават в зависимост от големината и сложността на организацията, а в някои случаи от обема и сложността на преводаческата услуга, която се изисква от ДПУ.

От гледна точка на глобалния сектор на преводаческите услуги ISO 17100 има предимството, че за първи път предлага валидни критерии за позоваване на световно ниво, описващи съвременното състояние на технологията на преводаческите услуги.

Какво предлага Българският институт за стандартизация?

Много организации предлагат сертификация или регистрация, основаваща се на декларация от страна на доставчика на преводаческата услуга, че услугата се извършва в съответствие с изискванията на международен или европейски стандарт. За да бъдат приети сертификатите на европейско и международно ниво, е важно сертификацията да е извършена по действащия международен стандарт ISO 17100:2015 и по призната система за сертификация от орган за сертификация, изграден в съответствие със стандарта за акредитация EN ISO/IEC 17065.

За да удовлетвори необходимостта от сертификация на българските фирми, предоставящи преводачески услуги, през 2008 г. Българският институт за стандартизация сключи споразумение с Австрийския институт за стандартизация за партньорство в областта на сертификацията на писмените преводачески услуги с изискванията на действащия тогава EN 15038:2006, заменен от EN ISO 17100:2015, по схема към международната система за сертификация на преводачески услуги LICS (Language Industry Certification System). Съгласно сключеното споразумение БИС е единствената организация в България, която е оправомощена да извършва оценяване на съответствието на преводаческите услуги по LICS. Съгласно споразумението обучени и одобрени от Austrian Standard plus (AS+) одитори на БИС провеждат сертификационни одити на доставчици на преводачески услуги, заявили желание да бъдат сертифицирани по ISO 17100:2015. Докладът от одит се изпраща в AS+ за вземане на решение за сертификация. Когато това решение е положително, организацията, предоставяща преводачески услуги, получава сертификат от AS+, удостоверяващ, че тя отговаря на изискванията на стандарта. Сертификатът е валиден 6 години и на всеки две години се провеждат надзорни одити.

За повече информация относно предлаганите видове сертификация от AS+ в областта на продуктите, услугите, лицата и СЕ маркировката виж страницата на органа за сертификация: Austrian Standards

За въпроси и по-подробна информация относно прилагането на БДС EN ISO 17100:2015 и необходимите документи по кандидатстването за оценяване на съответствието с изискванията на стандарта:

За закупуване на стандарта тук.