Услуги
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеДостъп до обществена информация в Българския институт за стандартизация

 
Всеки гражданин или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана в Българския институт за стандартизация.
Искането за предоставяне на информация може да бъде направено чрез устно запитване или чрез писмено заявление.
При желание от страна на заявителя може да бъде направено устно запитване, като се съставя протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.
 
Лица, които имат зрителни увреждания или увреждания на слухово-говорния апарат, могат да поискат достъп във форма, отговаряща на техните комуникативни възможности.
 
За да бъде разгледано, заявлението за достъп до обществена информация трябва да съдържа следното:
- трите имена на заявителя, съответно наименованието и седалището на юридическото лице;
- описание на исканата информация или документи;
- предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
- адрес за кореспонденция със заявителя.
Като форма за предоставяне на достъп до обществена информация може да се посочи една или повече от следните форми: преглед на информацията - оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
 
 
Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
- в деловодството на Българския институт за стандартизация
- по електронна поща:  info@bds-bg.org
- по факс: +359 8174 573
- чрез писмо на адрес: 1797 София, кв. „Изгрев”, ул. „Лъчезар Станчев” № 13
 
Писмените заявления за достъп до обществена информация и протоколът за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация в деловодството на института всеки работен ден от 8.30 - 12.30 и 13.00-16.30 часа.
 
Заплащане на информацията
Достъпът до обществена информация е безплатен.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат в размер, определен съгласно Заповед на министъра на финансите № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2011 г.) и представяне на платежен документ. Разходите по предоставяне на обществена информация се внасят в касата на института - ет.2, стая 202.
 
Отговор на заявленията за достъп до информация
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ изпълнителният директор на БИС взема решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата информация, за което се уведомява заявителят.
 
Телефони за справки: 02/ 81 74 527 - деловодство
07 Feb 2012