За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоДекларация за политиката и целите по качество

 

Визията на Българския институт за стандартизация като национален орган за стандартизация в Република България е да бъде институция с европейско лице и национална значимост, разпознаваема както на национално ниво, така и в глобалния свят, полагаща усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани, предлагаща стандарти, услуги и решения с най-високо качество.

Мисията на БИС е да отчита, сближава, хармонизира и балансира по демократичен начин интересите на всички заинтересовани от стандартизацията частни, публични и граждански субекти.

Като привлича и ангажира с дейностите по стандартизация производители, доставчици, потребители, държавни институции и обществени организации, партньори в областта на социалната сфера, органи по оценяване на съответствието, научни и академични среди, БИС осигурява чрез ефективен процес и спазването на ценностните принципи за разработване на стандарти на национално, европейско и международно нивo.

БИС непрекъснато се стреми към подобряване качеството на предлаганите продукти и услуги чрез:
  • Усъвършенстване и оптимизиране на организацията на работа в БИС
  • Разработване и изпълнение на дългосрочна маркетингова стратегия с оглед повишаване на разпознаваемостта на БИС и създаване на нови продукти и услуги за непрекъснатото повишаване удовлетвореността на клиентите на БИС
  • Повишаване на ефективността на стандартизационната система на БИС и разширяване на дейността по стандартизация в нови области и сектори
  • Насочване на дейността по стандартизация към приоритетните области и сектори
  • Изпълнение на изискванията на Европейското право за улесняване достъпа на микро-, малките и средните предприятия (МСП) до стандартите и включването им в процесите за тяхното разработване
  • Поддържане на активни отношения с научните организации и с висшите учебни заведения
  • Активизиране на отношенията с държавните органи, с обществените организации и с организациите за защита на потребителите
  • Осъществяване на ефикасни и взаимноизгодни връзки и отношения с клиентите, националните и международни органи, доставчиците и експертите на БИС/TK
  • Непрекъснато повишаване на квалификацията и мотивацията на служителите на БИС и експертите на БИС/ТК
  • Спазване изискванията на нормативните актове и непрекъснато подобряване на ефикасността и ефективността на Системата за управление на качеството.
Ръководството на Българският институт за стандартизация е убедено, че удовлетворяване на изискванията за съответствие и непрекъснатото подобряване на ефикасността на системата за управление на качеството в БИС са възможни само чрез прилагане на изискванията на БДС EN ISO 9001:2015.
 
Всяка година ръководството ще извършва преглед и ще определя конкретни цели по качеството, както и измерими критерии и задачи за тяхното постигане.
Непрекъснатото и последователно провеждане на политиката по качество и изпълнение на целите по качество са задължение и отговорност на всички работещи в Българския институт за стандартизация, независимо каква длъжност заемат.
 

21 Apr 2020