За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиБИС

Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България. Той е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация  фирми, организации и институции. Върховен орган е Общото събрание, което избира членовете на Управителния съвет измежду представителите на членовете на БИС. Като самостоятелна институция БИС работи за обществена полза и не разпределя печалба.

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобряване на националната стандартизационна система и привличане на повече участници в дейността по стандартизация, така и към подобряване на управлението и организацията на работа.

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор, ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие. Това означава привличане и ангажиране в дейността по стандартизация и отчитане интересите на производители, доставчици, потребители, научни и академични среди, партньори в областта на социалната сфера, органи по оценяване на съответствието, държавни институции и други обществени организации.

Осъзнавайки ролята на малкия и среден бизнес за развитието на страната, БИС се стреми да обхване и защити в максимална степен интересите на българския бизнес на европейско ниво, като предоставя възможност на неговите представители да изразят своята позиция и да дадат своя принос при разработване на съдържанието на европейските стандарти. Ние считаме работата по стандартизация за изключително важна и смятаме, че чрез нея българските предприятия получават по-лесен достъп до международните пазари и биха могли да се отличат на тях с конкурентни средства.

 

Органи на БИС


Основни дейности на БИС:

 • разработва, приема и одобрява български стандарти
 • участва в работата на европейските и международните организации за стандартизация
 • издава, публикува и разпространява български стандарти, проекти и стандартизационни документи
 • издава официален бюлетин и каталог на българските стандарти
 • продава международни стандарти и чуждестранни национални стандарти и проекти
 • създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи
 • поддържа фонд от национални, международни, европейски и чуждестранни национални стандарти
 • поддържа специализирана библиотека
 • извършва информационни услуги в областта на стандартизацията
 • организира курсове, семинари, конференции и други форми за обучение
 • създава система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти
 • осъществява сътрудничество в областта на стандартизацията със сродни организации за стандартизация от други страни
 • поддържа информационен център, чрез който изготвя нотификациите в съответствие със Споразумението на Световната търговска организация за премахване на техническите пречки в търговията
 • информира Европейската комисия, европейските организации за стандартизация и националните органи за стандартизация на страните-членки на Европейския съюз за проектите на национални стандарти във връзка с Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация
 • разработва и одобрява правилата и процедурите за работа по националната стандартизация в съответствие с принципите и правилата на европейската и международната система за стандартизация.

 

image/jpeg

 

27 Jul 2015