Стандартизация
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандарти 

Оценяване на съответствието е всяка дейност (вземане на проби, изпитване, сертификация и контрол), чиято цел е да се докаже, че даден продукт, процес, услуга, система, лице или орган отговарят на определени изисквания. Тези изисквания, както и процедурите за оценяване на съответствието, вземането на проби, методите за изпитване са разработени в международни, европейски или национални стандарти, ръководства или други нормативни документи.

 

Оценяването на съответствието се осъществява чрез систематично изследване степента на съответствие на даден продукт, процес или услуга. Изискванията могат да бъдат по отношение на безопасност, опазване на здравето и околната среда или по отношение на определени характеристики, свързани с качеството.

 

Оценяването на съответствието може бъде задължително, когато това е уредено с нормативен акт и е свързано с безопасността и опазване на здравето и околната среда, или доброволно - за доказване на качеството на продукт, процес или услуга.

 

Целта е потребителите да са сигурни, че продуктите, процесите, услугите или системите са в съответствие с определени изисквания, което ги прави по-добре приети на пазара.

 

Стандартите предоставят възможност за широко прилагане и признаването им като основа при оценяване на съответствието. Като се отчитат добрите практики, те са подходящи за използване от всички заинтересувани страни, в т.ч. оценяване и доказване на съответствието както от производителя (декларация за съответствие), така и от трета независима страна (орган за сертификация).

27 Jul 2007