Инфо център
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Хладилна техника
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиНационален информационен център


В изпълнение на Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно европейската стандартизация, както и в изпълнение на задълженията на България, произтичащи от споразумението със Световната търговска организация за премахване на техническите пречки в търговията (WTO-TBT), Българският институт за стандартизация като национален орган за стандартизация има задължението да предоставя информация за проекти на новоразработвани стандарти на национално ниво или изменения на национални стандарти, нотифицирани от националните органи за стандартизация - членове на CEN/CENELEC и от страните-членки на WTO.

 

Съгласно Закона за националната стандартизация, чл.5, чл. 35, чл. 36, чл. 37 и чл. 38, за изпълнение на предвидените процедури в Българския институт за стандартизация функционира Национален информационен център (НИЦ) в областта на стандартизацията. В тази рубрика Националният информационен център на Българския институт за стандартизация публикува нотификации на проекти на български и чуждестранни стандарти. Заинтересованите от тези проекти на стандарти могат да получат информация за тях на следния адрес:

  • по пощата: Български институт за стандартизация, 1797 София, ж.к."Изгрев", ул."Лъчезар Станчев" № 13
  • по E-mail: notify@bds-bg.org
  • по факс: 02/873 55 97
  • по телефон: 02/81 74 552, лице за контакт Виолета Йорданова

 

 

Световна търговска организация

 

Споразумение за техническите пречки пред търговията


Настоящата рубрика има за цел запознаване на обществеността с нотификациите в областта на стандартите, получени от секретариата на Световната търговска организация (WTO) в рамките на Споразумението за технически пречки пред търговията (ТBТ). Чрез нея изпълняваме задължението за "прозрачност", определено в член 2 от Споразумението, а именно:

2.9. Когато не съществува съответен международен стандарт или техническото съдържание на предложения технически нормативен акт или на проект на стандарт не е в съответствие с техническото съдържание на съответните международни стандарти и ако техническият нормативен акт или стандарт е в състояние да окаже значително влияние върху търговията на други страни членки, страните членки следва да:

2.9.1. публикуват на предварителен подходящ етап съобщение в издание по такъв начин, че да дадат възможност на заинтересуваните страни в други страни членки да се запознаят с него, с което съобщават, че предлагат приемането на конкретен технически нормативен акт или стандарт;

2.9.2. нотифицират (уведомяват) чрез Секретариата останалите страни членки за продуктите, за които се отнася предложеният технически нормативен акт, заедно с кратко описание на неговата цел и обосновка. Такива нотификации се правят на предварителен подходящ етап, когато все още могат да се въведат изменения и допълнения и могат да се имат предвид забележки;

2.9.3. предоставят, при поискване и без дискриминация, на останалите страни членки подробности или копия от предложения технически нормативен акт или стандарт и когато е възможно, частите от него, които по същество се различават от съответните международни стандарти;

2.9.4. дават възможност на останалите страни членки, без дискриминация, в приемливи срокове да представят писмените си забележки; при поискване да обсъждат тези забележки; да имат предвид тези писмени забележки и резултатите от обсъждането им.

Информация за стандарти

Националният информационен център отговаря на всички основателни запитвания от заинтересувани физически и юридически лица относно въпроси, свързани със стандартите, действащи на територията на страната или на други страни-членки на WTO.

Съгласно Споразумението за технически пречки пред търговията (ТBТ/WTO), "основателно" запитване е запитване, което се ограничава до специфичен продукт или група продукти, а не до цял производствен отрасъл или законодателна област.

 

Нотификации по WTO/TBT за 2020 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2019 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2018 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2017 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2016 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2015 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2014 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2013 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2012 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2011 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2010 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2009 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2008 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2007 г.

Нотификации по WTO/TBT за 2006 г.

 
 
 
Европейски съюз
 
Процедура за осигуряване на информация в областта на стандартизацията
(Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г.)
 

Процедурата за осигуряване на информация в областта на стандартизацията съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно европейската стандартизация има за цел:

  • Създаване и поддържане на прозрачност по отношение на стандартите
  • Предотвратяване създаването на технически пречки пред търговията в ЕС
  • Подпомагане и развиване на европейската стандартизация

 

При прилагането на този регламент националните органи за стандартизация-членове на CEN/CENELEC:
  • взаимно се информират относно новоразработвани стандарти на национално ниво или изменения на национални стандарти, освен ако те не са идентични или еквивалентни на международни или европейски стандарти;
  • осигуряват достъпа до проектите на национални стандарти по начин, който дава възможност на всички съответни страни, по-специално установените в други държави членки, да представят своите коментари;
  • предоставят възможност на другите национални органи за стандартизация да вземат пасивно или активно участие, като изпратят наблюдател за планираните дейности.
 

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2020 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2019 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2018 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2017 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2016 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2015 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2014 г.

Нотификации съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 за 2013 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2012 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2011 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2010 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2009 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2008 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2007 г.

Нотификации по Директива 98/34/ЕС за 2006 г.
 

Европейски съюз


При заявен интерес може да се запознаете с текстовете на тези документи в библиотеката на БИС.

02 Oct 2020