За нас
Абонирай се за електронния информационен бюлетин на БИС Абонамент


Стандартите и кризите
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандарти 

Размерът на членския внос се определя от вида на членството (избрания статут), определен в чл. 10 и групата, към която принадлежи съответният член, съгласно чл. 8 от Устава на БИС.
Членският внос се състои от две части: основна част за дейността по стандартизация и допълнителна част за участие в работата на техническите комитети за стандартизация.

 

РЕШЕНИЕ НА ОС № 5/2006 г., допълнено с РЕШЕНИЕ НА ОС № 9/2009 за размера на членския внос:

 

Вид членство/Група

Размер на членския внос

 

  • КОРПОРАТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БИС (БЕЗ УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ КОМИТЕТИ)

 

300 лв.

 

  • ЧЛЕНОВЕ НА БИС СЪС СТАТУТ НА АКТИВНО УЧАСТИЕ С ЕКСПЕРТИ В РАБОТАТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ КОМИТЕТИ

 

Група 1 - Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци:

1. Сдружения на работодатели и браншови камари

300 лв. + к* х 200** лв.

2. Производители и търговци:

 

- Микропредприятия

200 лв. + к* х 200** лв.

- Малки предприятия

300 лв. + к* х 200** лв.

- Средни предприятия

400 лв. + к* х 200** лв.

- Големи предприятия

500 лв. + к* х 200** лв.

- Банки

500 лв. + к* х 500 лв.

Група 2 - Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет 

200 лв. + к* х 200** лв.

Група 3 - Научни организации, институти и висши училища

200 лв. + к* х 100 лв.

Група 4 - Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране

300 лв. + к* х 200** лв.

Група 5 - Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи

200 лв. + к* х 200** лв.

 

  • ЧЛЕНОВЕ НА БИС СЪС СТАТУТ НА НАБЛЮДАТЕЛИ

 

Група 1 - Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци:

1. Сдружения на работодатели и браншови камари

 

300 лв. + к* х 200** лв.

2. Производители и търговци:

 

- Микропредприятия

200 лв. + к* х 100 лв.

- Малки предприятия

300 лв. + к* х 100 лв.

- Средни предприятия

400 лв. + к* х 100 лв.

- Големи предприятия

500 лв. + к* х 100 лв.

- Банки

500 лв. + к* х 500 лв.

Група 2 - Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет 

200 лв. + к* х 100 лв.

Група 3 - Научни организации, институти и висши училища

200 лв. + к* х 100 лв.

Група 4 - Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране

300 лв. + к* х 100 лв.

Група 5 - Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални организации и съюзи

200 лв. + к* х 100 лв.

*к – брой на техническите комитети

** - Сумата от 200 (двеста) лева, предвидена като вноска за техническите комитети за стандартизация, се редуцира в зависимост от броя на техническите комитети, в които се участва активно, както следва: 

При  к= 1÷5 – 200 лв.

При  к= 6÷10 – 150 лв.

При  к≥ 11 – 100 лв.

 

Размерът на членския внос е за една календарна година и следва да бъде внесен до края на първото тримесечие на текущата година.

Размерът на членския внос се завишава с 10%, когато е внесен през второто тримесечие на текущата година и с 20%, когато е внесен през второто полугодие на текущата година.

Новоприетите членове заплащат членски внос в размер, изчислен пропорционално на месеците, за които са реални членове.

Министерствата, агенциите, комисиите и другите администрации на органите на изпълнителната власт, както и други членове на БИС, с които има сключени договори за финансиране на разработване и въвеждане на стандарти, не заплащат сумите, които са предвидени като вноски за техническите комитети за стандартизация за текущата година.

14 May 2014