Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.БДС EN 61010-1:2010

Начало » Стандартизация » Търсене » БДС EN 61010-1:2010
БДС EN 61010-1:2010
Статус: Действащ
Език: Английски
Страници: 165
Публикуван: 2011-01-21
Свързани международни стандарти

EN 61010-1:2010
CLC/SR 66
Цена: 233.30 лв.

Купи Купи за четене он-лайн
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.

Заглавие на български

Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010)

Заглавие на английски

Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use - Part 1: General requirements

Област на действие на български

IEC 61010-1:2010 определя общите изисквания за безопасност на следните видове електрически съоръжения и техните аксесоари, където са предназначени да бъдат използвани. а) Електрическо изпитване и измерване б) Електрически промишлени процеси, оборудване за контрол в) Електротехническо лабораторно оборудване Това трето издание отменя и заменя второто издание, публикувано през 2001 г. То представлява техническо преразглеждане. Това издание включва следните значителни промени от второто издание, както и множество други промени. - обхвата на стандарта е разширен, за да включва всички места, където могат да се използват тези продукти, така че и двете професионални и непрофесионални версии на тези продукти са в обхвата. - изискванията за изпитване и измервателни схеми (в различни подточки и целостта на Клауза 16) са били отстранени и са включени в определен стандарт IEC 61010-2-030. - изисквания за изолация (6.7) е напълно пренаписана. - са били включени допълнителни изисквания за защита срещу механични опасности (клауза 7). - температура на повърхността и граници (Клауза 10) са били изменени, че да съответства на ограниченията на EN 563. - радиационни изисквания (Клауза 12) са били изменени, и се вземат предвид разграниченията между предназначенията за емисии и нежелани емисии. - изисквания за разумни граници при лоша експлоатация и ергономични аспекти са били добавени (Клауза 16). - нова клауза (Клауза 17) е добавена за да се справят с опасностите и средите като не са обхванати от стандарта, заедно с ново информационно приложение (Приложение J), занимаващи се с оценка на риска. - ново информационно приложение (приложение Е) разглежда методите за намаляване на замърсяването в степен на микро-среда. - изисквания за квалификацията на покрития за защита срещу замърсяване са били добавени (приложение Н). - ново информационно приложение (приложение I) е добавено и допълнително обяснено как да се определи работното напрежение на основната електрическа верига. Той е със статут на публикуван за група на безопасност, както е определено в IEC Ръководство 104. Съдържанието на поправката на 1 май 2011 г., на преводния лист 1 февруари 2013 г. и поправката на 2 октомври 2013 са били включени в това копие.

Област на действие на английски

IEC 61010-1:2010 specifies general safety requirements for the following types of electrical equipment and their accessories, wherever they are intended to be used. a) Electrical test and measurement equipment b) Electrical industrial process-control equipment c) Electrical laboratory equipment This third edition cancels and replaces the second edition published in 2001. It constitutes a technical revision. This edition includes the following significant changes from the second edition, as well as numerous other changes. - The scope of the standard has been expanded to include all locations where these products may be used, so that both professional and non-professional versions of these products are within the scope. - The requirements for testing and measuring circuits (in various subclauses and the entirety of Clause 16) have been removed and included in a particular standard IEC 61010-2-030. - Insulation requirements (6.7) have been completely rewritten. - Additional requirements for protection against mechanical HAZARDS (Clause 7) have been included. - Surface temperature limits (Clause 10) have been modified to conform to the limits of EN 563. - Radiation requirements (Clause 12) have been modified, and take into account a distinction between intended emission and unintended emission. - Requirements for reasonably foreseeable misuse and ergonomic aspects have been added (Clause 16). - A new clause (Clause 17) has been added to deal with HAZARDS and environments not covered by the standard, along with a new informative annex (Annex J) dealing with RISK assessment. - A new informative annex (Annex E) addresses methods of reducing the POLLUTION DEGREE of a micro-environment. - Requirements for the qualification of coatings for protection against POLLUTION have been added (Annex H). - A new informative annex (Annex I) has been added to further explain how to determine the WORKING VOLTAGE of a MAINS CIRCUIT. It has the status of a group safety publication, as specified in IEC Guide 104. The contents of the corrigendum 1 of May 2011, the interpretation sheet 1 of February 2013 and the corrigendum 2 of October 2013 have been included in this copy.

Технически комитет

ICS

Директиви

Връзка с национални стандарти

БДС EN 61010-1:2010 заменя и отменя БДС EN 61010-1:2002 на 2013-11-20

Още подобни стандарти

Номер
Език
Статус
Публикуван
Страници
Цена
 
Купи
Английски
Действащ 
2008-07-25 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 031: Изисквания за безопасност на комплекти ръчни пробници за електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-031/A1:2008)
Английски
Действащ 
2003-10-23 
66 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 031: Изисквания за безопасност на комплекти ръчни пробници за електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-031:2002)
Английски
Действащ 
2015-09-16 
93 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 031: Изисквания за безопасност на комплекти ръчни пробници за електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-031:2015)
Български
Отменен 
2001-05-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:1990/A2:1995)
Български
Отменен 
2001-05-04 
132 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:1990 +A1:1992, с промени)
Английски
Отменен 
2002-09-01 
123 
194.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2001)
Български
Отменен 
2004-07-30 
114 
178.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2001)
Български
Действащ 
2017-01-18 
179 
233.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 1: Общи изисквания (IEC 61010-1:2010)
Български
Отменен 
2001-05-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010: Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване на материали (IEC 61010-2-010:1992, с промени)
Български
Отменен 
2001-05-04 
22 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010: Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване на материали (IEC 61010-2-010:1992, с промени)
Английски
Отменен 
2004-06-30 
20 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010: Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване на материали (IEC 61010-2-010:2003)
Английски
Действащ 
2015-02-17 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-010: Специфични изисквания за лабораторни устройства за нагряване на материали (IEC 61010-2-010:2014)
Английски
Действащ 
2017-09-20 
50 
90.70 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-011: Специфични изисквания за устройства за охлаждане (IEC 61010-2-011:2016)
Английски
Действащ 
2017-05-15 
91 
149.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-012: Специфични изисквания за устройства за климатични изпитвания, за въздействие на околната среда и други устройства за поддържане на температурата (IEC 61010-2-012:2016)
Български
Отменен 
2001-06-04 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-020: Специфични изисквания за лабораторни центрофуги (IEC 61010-2-020:1992/A1:1996)
Български
Отменен 
2001-06-04 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-020: Специфични изисквания за лабораторни центрофуги (IEC 61010-2-020, с промени)
Английски
Действащ 
2006-12-27 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-020: Специфични изисквания за лабораторни центрофуги (IEC 61010-2-020:2006)
Български
Действащ 
2009-07-10 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-020: Специфични изисквания за лабораторни центрофуги (IEC 61010-2-020:2006)
Английски
Действащ 
2017-09-20 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-020: Специфични изисквания за лабораторни центрофуги (IEC 61010-2-020:2016)
Английски
Действащ 
2011-01-21 
36 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-030: Специфични изисквания за изпитване на измервателни вериги (IEC 61010-2-030:2010)
Български
Отменен 
2001-05-04 
24 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-031: Специфични изисквания за ръчни пробникови комплекти за електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-2-031:1993)
Български
Отменен 
2001-05-04 
17 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-032: Специфични изисквания за ръчни токови клещи за електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-2-032:1994)
Английски
Отменен 
2003-10-23 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-032: Специфични изисквания за ръчни токови сензори и токови сензори, управлявани с ръка, за електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-2-032:2002)
Английски
Действащ 
2013-02-15 
53 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-032: Специфични изисквания за ръчни токови сензори и токови сензори, управлявани с ръка, за електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-2-032:2012)
Български
Действащ 
2017-09-20 
52 
105.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-032: Специфични изисквания за ръчни токови сензори и токови сензори, управлявани с ръка, за електрически измервания и изпитвания (IEC 61010-2-032:2012)
Английски
Действащ 
2013-01-22 
35 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-033: Специфични изисквания за подвижни мултиметри и други ръчноносими измервателни уреди за битови и професионални цели, с възможност за измерване на напрежение на мрежата (IEC 61010-2-033:2011)
Английски
Действащ 
2006-08-10 
39 
72.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-040: Специфични изисквания за стерилизатори и водни дезинфектори, използвани за обработка на медицински материали (IEC 61010-2-040:2005)
Английски
Действащ 
2015-10-15 
42 
81.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-040: Специфични изисквания за стерилизатори и машини за измиване и дезинфекция, използвани за обработка на медицински материали (IEC 61010-2-040:2015)
Български
Отменен 
2001-05-04 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-041: Специфични изисквания за автоклави, използващи пара за обработка на медицински материали и за лабораторни процеси (IEC 61010-2-041:1996)
Английски
Отменен 
2002-09-01 
34 
66.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-042: Специфични изисквания за автоклави и стерилизатори, използващи токсични газове за обработка на медицински материали и за лабораторни процеси (IEC 61010-2-042:1997)
Английски
Отменен 
2002-09-01 
23 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-043: Специфични изисквания за стерилизатори с горещ въздух, използващи също горещ въздух или горещ инертен газ за обработка на медицински материали и за лабораторни процеси (IEC 61010-2-043:1997)
Английски
Отменен 
2002-09-01 
31 
59.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-045: Специфични изисквания за водни дезинфектори, използвани в областта на медицината, фармацията, за ветеринарни и лабораторни цели (IEC 61010-2-045:2000)
Български
Отменен 
2001-05-04 
11 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-051: Специфични изисквания за лабораторни устройства за механично смесване и разбъркване (IEC 61010-2-051:1995)
Английски
Действащ 
2005-07-27 
13 
27.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-051: Специфични изисквания за лабораторни устройства за механично смесване и разбъркване (IEC 61010-2-051:2003)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-051: Специфични изисквания за лабораторни устройства за механично смесване и разбъркване (IEC 61010-2-051:2015)
Български
Отменен 
2001-05-04 
15 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061: Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с термична атомизация и йонизация (IEC 61010-2-061:1995)
Английски
Действащ 
2004-06-30 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061: Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с термична атомизация и йонизация (IEC 61010-2-061:2003)
Английски
Действащ 
2015-07-16 
21 
42.80 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-061: Специфични изисквания за лабораторни атомни спектрометри с термична атомизация и йонизация (IEC 61010-2-061:2015)
Английски
Отменен 
2004-06-30 
15.60 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-081: Специфични изисквания за автоматични и полуавтоматични лабораторни устройства за анализ и други цели (IEC 61010-2-081:2001/A1:2003)
Английски
Отменен 
2003-10-23 
25 
49.20 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-081: Специфични изисквания за автоматични и полуавтоматични лабораторни устройства за анализ и за други цели (IEC 61010-2-081:2001)
Английски
Действащ 
2015-05-18 
16 
31.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-081: Специфични изисквания за автоматични и полуавтоматични лабораторни устройства за анализ и за други цели (IEC 61010-2-081:2015)
Български
Действащ 
2017-05-15 
12 
23.30 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-081: Специфични изисквания за автоматични и полуавтоматични лабораторни устройства за анализ и за други цели (IEC 61010-2-081:2015)
Английски
Действащ 
2013-01-22 
19 
38.90 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-091: Специфични изисквания за рентгенови системи, монтирани в шкафове (IEC 61010-2-091:2012)
Английски
Действащ 
2013-02-15 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-091: Специфични изисквания за рентгенови системи, монтирани в шкафове (IEC 61010-2-091:2012)
Английски
Действащ 
2003-10-23 
28 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-101: Специфични изисквания за медицински устройства за ин-витро диагностика (IVD) (IEC 61010-2-101:2002)
Английски
Действащ 
2017-07-12 
27 
54.40 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-101: Специфични изисквания за медицински устройства за ин-витро диагностика (IVD) (IEC 61010-2-101:2015)
Английски
Действащ 
2013-06-14 
61 
123.10 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-201: Специфични изисквания за управляващи устройства (IEC 61010-2-201:2013)
Английски
Действащ 
2013-11-20 
0.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторни приложения. Част 2-201: Специфични изисквания за управляващи устройства
Английски
Действащ 
2017-06-14 
18 
35.00 лв. 
Стандартът е наличен на PDF файл и на хартия.
Купи Купи за четене он-лайн
Изисквания за безопасност на електрически устройства за измерване, управление и лабораторно приложение. Част 2-202: Специфични изисквания за електрически задействани механизми на вентили (IEC 61010-2-202:2016)