Стандартизация

Етеричните масла
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 31000 Управление на риска – основни стандартиРаботна програма на ТК-63

Начало » Стандартизация » Технически комитети » ТК-63 » Работна програма на ТК-63
Номер:   Статус:   ТК:   Етап:    

Номер
Етап
ТК
Начало
Край
ТК-63 
2019-01-29  
 
   
EN 12944-3:2019
Минерални торове и материали за варуване. Речник. Част 3: термини, отнасящи се за материали за варуване
Fertilizers and liming materials - Vocabulary - Part 3: Terms relating to liming materials
ТК-63 
2018-12-28  
 
   
prEN 13971
Карбонатни и силикатни материали за варуване. Определяне на реакционна способност. Метод чрез потенциометрично титриране със солна киселина
Carbonate and silicate liming materials - Determination of reactivity - Potentiometric titration method with hydrochloric acid
ТК-63 
2019-01-23  
 
   
prEN 16087-1
Подобрители на почвата и растежна среда. Определяне на аеробната биологична активност. Част 1: Скорост на поглъщане на кислород (OUR)
Soil improvers and growing media - Determination of the aerobic biological activity - Part 1: Oxygen uptake rate (OUR)
ТК-63 
2018-07-13  
 
   
EN 17090:2018
Минерални торове. Определяне на средството за забавяне на нитрификацията - DMPSA - в минерални торове. Метод с използване на високоефективна течна хроматография (HPLC)
Fertilizers - Determination of nitrification inhibitor DMPSA in fertilizers - Method using high-performance liquid chromatography (HPLC)
ТК-63 
2019-02-05  
 
   
prEN 17246
Минерални торове. Определяне на перхлорат в минерални торове. Определяне чрез IC-DC
Fertilizers - Determination of perchlorate in mineral fertilizers by ion chromatography and conductivity detection (IC-CD)
ТК-63 
2018-12-11  
2019-02-04  
   
prEN ISO 14820-1
Минерални торове и материали за варуване. Вземане и подготовка на проби. Част 1: Вземане на проби
Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 1: Sampling (ISO 14820-1:2016)
ТК-63 
2018-12-11  
2019-02-04  
   
prEN ISO 14820-2
Минерални торове и материали за варуване. Вземане и подготовка на проби. Част 2: Подготовка на проби
Fertilizers and liming materials - Sampling and sample preparation - Part 2: Sample preparation (ISO 14820-2:2016)
ТК-63 
2018-09-11  
 
   
prEN ISO 15604
Минерални торове. Определяне на различни форми азот в една проба, която съдържа азот като нитратен, амонячен, амиден и цианамиден азот
Fertilizers — Determination of different forms of nitrogen in the same sample, containing nitrogen as nitric, ammoniacal, urea and cyanamide nitrogen
ТК-63 
2018-09-11  
 
   
prEN ISO 15959
Минерални торове. Определяне на извлечен фосфор
Fertilizers — Determination of extracted phosphorus
ТК-63 
2018-09-11  
 
   
prEN ISO 25475
Минерални торове. Определяне на амонячен азот
Fertilizers — Determination of ammoniacal nitrogen
ТК-63 
2018-09-11  
 
   
prEN ISO 25705
Минерални торове. Определяне на амидни кондензати чрез използване на високоефективна течна хроматография (HPLC). Изобутилидендикарбамид и кротонилидендикарбамид (мeтoд A) и олигомери на метиленкарбамид (мeтoд В)
Fertilizers — Determination of urea condensates using high-performance liquid chromatography (HPLC) — Isobutylidenediurea and crotonylidenediurea (method A) and methylene-urea oligomers (method B)
ТК-63 
2018-12-11  
2019-01-25  
   
FprCEN/TS 17338
Материали за варуване. Определяне на необходимостта от варуване на почвата. Метод с буфер от амониев ацетат рН 5,5
Liming materials - Determination of the lime requirement in soil - Ammonium acetate buffer method pH 5,5

12 намерени, страница 1 от 1 Печат на резултата от търсенето        1