Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-8 Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво

Статус: Активен
Председател: инж. Горан Гаджонов
Секретар: инж. Спас Бързаков
Телефон: 02/ 8174592
Е-майл: spas.barzakov@bds-bg.org

Заглавие на български

Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и течно гориво

Заглавие на английски

Gas equipment, gas cylinders, fittings for gas equipment, household equipment for solid and liquid fuel

Област на действие на български

Стандартизация в областта на газовите уреди, газовите бутилки и арматурата за газови бутилки и битови уреди на твърдо и течно гориво, обикновени съдове под налягане, котли за централно отопление, контролни и предпазни устройства за газови горелки и устройства, контролни и предпазни устройства за непромишлени газови уреди и системи, газови горелки с вентилатор

Област на действие на английски

Standardization in field of gas equipment, gas cylinders and household equipment for solid and liquid fuel, unfired pressure vessels, central heating boilers, safety and control devices for gas-burners and gas-burning appliances, control and protective devices for non-industrial appliances and systems, gas burners using fans

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 23

Транспортируеми бутилки за газ

CEN/TC 46

Пещи на течни горива

CEN/TC 47

Горелки с разпръскване на течно гориво и техните елементи. Функциониране. Безопасност. Изпитване

CEN/TC 48

Домашни газови водонагреватели

CEN/TC 49

Газови готварски уреди

CEN/TC 57

Отоплителни котли за централно отопление

CEN/TC 58

Предпазни устройства и устройства за управление за горелки и уреди на газообразни или течни горива

CEN/TC 62

Самостоятелни газови отоплителни уреди

CEN/TC 106

Големи кухненски съоръжения на газово гориво

CEN/TC 131

Газови горелки с вентилатор

CEN/TC 180

Децентрализирано газово отопление

CEN/TC 181

Уреди за втечнен въглеводороден газ

CEN/TC 295

Уреди на твърдо гориво за жилища

CEN/TC 299

Газови сорбционни уреди, сорбционни уреди с непряко нагряване, термопомпи с газово задвижване и битови газови уреди за миене и сушене

CEN/TC 286

Съоръжения и принадлежности за втечнен въглеводороден газ

CEN/SS H99

Продукти за бита и за отдих

CEN/CLC/JWG FCGA

Горивни клетки за приложения с газ

CEN/CLC/JWG FCGA

Горивни клетки за приложения с газ