Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-79 Електроенергетика

Статус: Активен
Председател: д-р инж. Здравко Владимиров Георгиев
Секретар: инж. Розалина Халаджова
Телефон: 02/81 74 565
Е-майл: Rozalina.Haladzhova@bds-bg.org

Заглавие на български

Електроенергетика

Заглавие на английски

Energy

Област на действие на български

Стандарти в областта на електроенергетиката, отнасящи се за електрически силови уредби и съоръжения с номинално напрежение над 1 кV; Системи за фотоелектрическо преобразуване на енергията, Вятърни турбини, апаратура за измерване на електрическа енергия и управляване на товари; комплектни комутационни устройства за високо напрежение; въздушни линии за електропренасяне; предпазители за високо напрежение; силови трансформатори, измервателни трансформатори, малки силови трансформатори, реактори, силови захранващи елементи и подобни продукти; комутационна апаратура за напрежения над 1кV; вентилни отводи; мълниезащита на площни и линейни обекти СН и ВН; изолатори; високоволтови измервания; електрически релета, измервателни релета и защитни уредби; токове и напрежения при къси съединения; координация на изолацията; инструменти за работа под напрежение; силови системи за контрол и подобни съобщения;стандартни напрежения и честоти

Област на действие на английски

Standards in electricity, relating to electric power systems and equipment with rated voltages above 1 kV; Systems photoelectric energy conversion, wind turbines, equipment for measuring electricity and running loads; assemblies for high voltage overhead electrical lines, high voltage fuses, power transformers, instrument transformers, small power transformers, reactors, power supply components and related products; switchgear for voltages above 1kV, surge arresters, lightning protection of the area and linear objects MV and HV; insulators; high voltage measurements, electrical relays, measuring relays and protection systems; currents and voltages in short circuits, insulation coordination, tools to work under pressure, power control systems and similar messages; standard voltages and frequencies

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/CLC/JTC 2

Енергетика

CLC/SR 28

Координация на изолацията

CLC/SR 32A

Предпазители за високо напрежение

CLC/SR 36

Изолатори

CLC/SR 36B

Изолатори за линии високо напрежение

CLC/SR 36C

Изолатори за подстанции

CLC/SR 37

Катодни отвoдители

CLC/SR 37B

Специфични елементи за катодни отводители и защитни устройства

CLC/SR 42

Изпитвания на високи напрежения

CLC/SR 68

Магнитни сплави и стомани

CLC/SR 73

Токове на късо съединение

CLC/SR 95

Измервателни релета и защитни съоръжения

CLC/SR 96

Малки силови трансформатори, реактори,силови захранващи елементи и подобни продукти

CLC/TC 11

Въздушни линии с напрежение над 1 кV променливо напрежение и 1,5 кV постоянно напрежение

CLC/TC 13

Апаратура за измерване на електрическа енергия и управляване на товари

CLC/TC 14

Силови трансформатори

CLC/TC 17AC

Комутационни апарати за високо напрежение

CLC/TC 36A

Проходни изолатори

CLC/TC 78

Устройства и инструменти за работа под напрежение

CLC/TC 82

Фотоелектрически енергийни системи

CLC/TC 88

Вятърни турбини

CLC/TC 8X

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия

CLC/TC 99X

Силови инсталации за променливо напрежение над 1 kV a.c. (1,5 kV d.c.)

CEN/CLC/JWG 1

Eнергийни одити

CEN/CLC/JWG 2

Гаранции за произход и енергийни сертификати

CEN/CLC/JWG 3

Енергийно управление и свързаните с това услуги

CEN/CLC/JWG 4

Енергийна ефективност и изчисляване на енергоспестяването

CLC/TC 57

Управление на електроенергийни системи и свързан с тях обмен на информация

IEC/TC 17/SC 17A

Комутационни апарати за високо напрежение

IEC/TC 17/SC 17C

Комплектни комутационни устройства за високо напрежение

IEC/TC 32/SC 32A

Предпазители за високо напрежение

IEC/TC 36/SC 36A

Проходни изолатори

IEC/TC 36/SC 36B

Изолатори за линии високо напрежение

IEC/TC 36/SC 36C

Изолатори за подстанции

IEC/TC 37/SC 37B

Специфични елементи за катодни отводители и защитни устройства

IEC/TC 11

Линии за високо напрежение

IEC/TC 13

Апаратура за измерване на електрическа енергия и управляване на товари

IEC/TC 14

Силови трансформатори

IEC/TC 17

Комутационни апарати

IEC/TC 28

Координация на изолацията

IEC/TC 36

Изолатори

IEC/TC 37

Катодни отвoдители

IEC/TC 38

Измервателни трансформатори

IEC/TC 42

Изпитвания на високи напрежения

IEC/TC 57

Управление на електроенергийни системи и свързан с тях обмен на информация

IEC/TC 68

Магнитни сплави и стомани

IEC/TC 73

Токове на късо съединение

IEC/TC 78

Инструменти за работа под напрежение

IEC/TC 8

Електрически енергийни системи

IEC/TC 82

Фотоелектрически енергийни системи

IEC/TC 88

Вятърни турбинни системи

IEC/TC 94

Електрически релета с две състояния

IEC/TC 95

Измервателни релета и защитни съоръжения

IEC/TC 96

Трансформатори, реактори, захранващи блокове и комбинации от тях

IEC/TC 99

Силови инсталации за променливо напрежение над 1 кV

CLC/TC 38

Измервателни трансформатори

CLC/SR 8

Аспекти на системите за захранване с електрическа енергия

IEC/TC 32

Предпазители

ISO/IEC JPC 2

Енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия. Обща терминология

CEN/CLC/JWG 1

Eнергийни одити

CEN/CLC/JWG 2

Гаранции за произход и енергийни сертификати

CEN/CLC/JWG 3

Енергийно управление и свързаните с това услуги

CEN/CLC/JWG 4

Енергийна ефективност и изчисляване на енергоспестяването

CEN/CLC/JTC 2

Енергетика

CLC/SR 57

Управление на електроенергийната система и съответни комуникации

CLC/TC 94

Релета с ненормируема въздействаща величина

CLC/SR 94

Релета с две състояния

CLC/TC 95X

Измервателни релета и защитни съоръжения

CLC/SR 27

Индустриални електронагревателни съоръжения и обработка на електромагнити

IEC/TC 27

Индустриални електронагревателни съоръжения и обработка на електромагнити

CLC/BTTF 132-2

Преразглеждане на EN 50156 Електрически съоръжения за пещи и спомагателни съоръжения

CEN/CLC/JWG 2

Гаранции за произход и енергийни сертификати

CLC/BTTF 146-1

Загуби на малки трансформатори: методи за измерване, маркировка и други изисквания по отношение на регламента за екодизайн

CEN/SS F23

Енергия

CLC/SR 23K

Енергийно ефективни електрически продукти

CLC/SR 32

Предпазители

CLC/SR 114

Морска енергия. Конвертори за енергията на вълни и приливи

CLC/SR 117

Слънчеви термични електростанции

CLC/SR 118

Потребителски интерфейс на интелигентни мрежи

CLC/SR 120

Системи за съхранение на електроенергия

CLC/SR 122

Предавателни системи за ултрависоко, УВН, променливо напрежение

ISO/TC 301

Енергиен мениджмънт и енергийни спестявания

CEN/CLC/JTC 14

Управление на енергията, енергийни одити, енергийно спестяване

CEN/CLC/JTC 14

Управление на енергията, енергийни одити, енергийно спестяване