Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеТК-7 Стъкло и керамика

Статус: Активен
Председател: проф. Стоян Джамбазов
Секретар: Боряна Михайлова
Телефон: 02/81 74 570
Е-майл: boriana.mihaylova@bds-bg.org

Заглавие на български

Стъкло и керамика

Заглавие на английски

Ceramic and glass

Област на действие на български

Стандартизация в областта на стъкло за строителството, керамични плочки, санитарна керамика, домакински стъкла, домакински порцелан, лабораторни стъклени изделия, техническа керамика, каменинови изделия, огнеупорни продукти и материали, изолационни огнеупорни продукти и керамични влакна; класификация, методи за изпитване, химичен анализ, вземане на проби от огнеупорни продукти и материали, плътни фасонни огнеупорни продукти, нефасонни огнеупорни продукти, изолационни огнеупорни продукти и керамични влакна

Област на действие на английски

Standardization in the field of glass for construction, ceramic tiles, sanitary ceramics, household glass, household ware, laboratory glassware, technical ceramics, stoneware, refractory products and materials, insulating refractory products, ceramic fiber classification, test methods, chemical analysis, sampling products and refractory materials, dense shaped refractory products nefasonni refractory products, insulating refractories and ceramic fibers

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 67

Керамични плочи

CEN/TC 129

Стъкло в строителството

CEN/TC 163

Оборудване за санитарни възли

CEN/TC 184

Усъвършенствана техническа керамика

CEN/TC 187

Огнеупорни продукти и материали

CEN/TC 332

Лабораторно оборудване

ISO/TC 33

Огнеупори

ISO/TC 160

Стъкло за строителството

ISO/TC 166

Керамични, стъклени и стъклено-керамични съдове в контакт с храни

CEN/SS I06

Съдове под налягане

CEN/TC 194

Домакински принадлежности в контакт с хранителни продукти

ISO/TC 160/SC 1

Продукти

ISO/TC 160/SC 2

Употреба

ISO/TC 22/SC 35

Осветление и видимост