Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Включва текстове от БДС EN ISO 9001:2015 и СД ISO/TS 9002:2016.ТК-60 Газова инфраструктура

Статус: Активен
Председател: Валентин Станчев
Секретар: инж. Спас Бързаков
Телефон: 02/ 8174592
Е-майл: spas.barzakov@bds-bg.org

Заглавие на български

Газова инфраструктура

Заглавие на английски

Gas infrastructure

Област на действие на български

Стандартизация в областта на: - Анализ, транспортиране, добиване, съхраняване, снабдяване, потребление, измерване разхода на природен газ, инсталации и съоръжения за втечнен природен газ и нефт, материали, технически средства, съоръжения и подводни конструкции за нефтената и газовата промишленост; -котли и съдове под налягане; газови турбини, както и апаратура и оборудване за промишлени и геофизични изследвания, нефто-газодобиващо оборудване; оборудване за хидрогеоложко и инженерно-геоложко сондиране; нефтена и газова промишленост и др.

Област на действие на английски

Standardization in fields of: - analysis, transportation, mining, storage, distribution and consumption of natural gas; measuring the consumption of natural gas; installations and equipment for LNG and oil; materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries; - boilers and pressure vessels; - gas turbines; - appliances and equipment for industrial and geophysical investigations; oil and gas extraction equipment; equipment for hydro geological and engineering geological drilling; petroleum and natural gas industries, and etc.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 12

Материали, съоръжения и морски конструкции за нефтената, химическата и газовата промишлености

CEN/TC 108

Уплътнителни материали и смазочни вещества за газови устройства и оборудване

CEN/TC 109

Котли за централно отопление на газови горива

CEN/TC 234

Газова инфраструктура

CEN/TC 235

Регулатори на налягането на газа и свързаните с тях предпазни устройства за пренос и разпределение на газ

CEN/TC 236

Неиндустриални ръчнорегулируеми предпазно отсекателни вентили за газ и особени комбинации от вентили и други продукти

CEN/TC 237

Разходомери за газ

CEN/TC 238

Изпитвателни газове, изпитвателни налягания и категории на газовите уреди

CEN/TC 282

Инсталация и съоръжения за втечнен природен газ

CEN/TC 326

Газоснабдяване на превозните средства, ползващи природен газ

CEN/SS N21

Газови горива и горивни газове

ISO/TC 67

Материали, съоръжения и морски конструкции за нефтената, химическата и газовата промишлености

CEN/SS S12

Анализ на газ

ISO/TC 158

Анализ на газове

ISO/TC 193

Природен газ