Стандартизация
Медицинските изделия
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-59 Ергономия

Статус: Активен
Председател: д-р Верислав Станчев
Секретар: Антоанета Божкова
Телефон: 02/8174 583
Е-майл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Ергономия

Заглавие на английски

Ergonomics

Област на действие на български

Стандартизация в областта на ергономичните принципи и изисквания за проектиране на системи човек-машина-среда включително машини с цел осигуряване на здравето, безопасността и комфорта на работещия човек и ефективността на тези системи

Област на действие на английски

Standartisation in field of ergonomics principles and requirements for projecting of systems "man-machine-environment" including machines ensuring health, safety and comfort of working men and effectiveness of these systems

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 122

Ергономия

ISO/TC 159

Ергономия

ISO/TC 159/SC 1

Основни ергономични принципи

ISO/TC 159/SC 3

Антропометрия и биомеханика

ISO/TC 159/SC 4

Ергономично взаимодействие човек-система

ISO/TC 159/SC 5

Ергономия на физичната среда

CEN/CLC/JTC 12

Дизайн за всички