Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-55 Руди и скални материали

Статус: Активен
Председател: инж. Румянка Кръстева Недкова
Секретар: Лъчезар Наков
Телефон: 02/81 74 505
Е-майл: Lachezar.Nakov@bds-bg.org

Заглавие на български

Руди и скални материали

Заглавие на английски

Ores and rock materials

Област на действие на български

Стандартизация в областта на руди, концентрати и скални материали и изделия, включително терминология, методи за вземане на проби, химични и физико-химични методи за изпитване, сита, ситов анализ и определяне на геометрични характеристики – зърнометричен състав

Област на действие на английски

Standardization in the field of ores, concentrates and rock materials and products, including terminology, methods of sampling, physical and physicochemical methods of testing, sieves, sieve analysis and determination of geometric characteristics - granulometric composition

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 178

Елементи за павиране и бордюри

CEN/TC 246

Естествени скални материали

CEN/TC 341

Геотехнически изследвания и изпитвания

ISO/TC 24

Основни характеристики на частиците, включително пресяване

ISO/TC 82

Минно дело

ISO/TC 102

Желязна руда и директно редуцирано желязо

ISO/TC 183

Медни, оловни, цинкови и никелови руди и концентрати

ISO/TC 182

Геотехника

ISO/TC 24/SC 4

Основни характеристики на частиците

ISO/TC 24/SC 8

Контролни сита, пресяване и промишлени филтри

ISO/TC 102/SC 1

Вземане на проби

ISO/TC 102/SC 2

Химични анализи

ISO/TC 102/SC 3

Физични изпитвания