Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-42 Корозия и защита от корозия

Статус: Активен
Председател: н.с. д-р Любомир Вучков
Секретар: инж. Иван Денев
Телефон: 02 817 4569
Е-майл: ivan.denev@bds-bg.org

Заглавие на български

Корозия и защита от корозия

Заглавие на английски

Corrosion and corrosion protection

Област на действие на български

Стандарти в областта на: защита на металите от корозия, метални и други неорганични покрития, катодни, анодни, галванични, хроматно-конверсионни и електроотложени покрития, термини и определения, повърхностна обработка, общи изисквания към разрушаващите методи за измерване на дебелината на покритията, ускорени корозионни изпитвания, методи за изпитване на адхезия и контрол на здравината на сцепление, корозионни изпитвания в естествени и изкуствени атмосферни условия, оценка на питингова корозия, определяне на устойчивост към интеркристална корозия и корозия под напрежение

Област на действие на английски

Standards about: corrosion protection of metals, metallic and other inorganic coatings, cathodic, anodic, electroplated, chromate conversion and electrodeposited coatings, terms and definitions, surface treatment, general requirements of destructive measurement methods of coating thickness, accelerated corrosion tests, adhesion test methods, corrosion tests in atmospheric and artificial environment, evaluation of pitting corrosion, determination of resistance to intergranular and stress corrosion

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 219

Катодна защита

CEN/TC 262

Метални и други неорганични покрития

ISO/TC 107

Метални и други неорганични покрития

ISO/TC 156

Корозия на металите и сплавите

ISO/TC 107/SC 3

Електролитни покрития и сродни финишни покрития

ISO/TC 107/SC 4

Горещи покрития (поцинковане, и т.н.)

ISO/TC 107/SC 7

Изпитвания на корозия