Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция Оценяване на съответствието – сертификация на системи за управлениеТК-38 Въртящи се електрически машини

Статус: Активен
Председател: доц.д-р Георги Тодоров Тодоров
Секретар: инж. Виолетка Георгиева
Телефон: 02/81 74 566
Е-майл: Violetka.Georgieva@bds-bg.org

Заглавие на български

Въртящи се електрически машини

Заглавие на английски

Rotating machinery

Област на действие на български

Стандарти, които определят техническите изисквания към въртящи се електрически машини и правилата за тяхното използване, а също и стандарти, отнасящи се за механичните вибрации на тези машини;
Стандарти за ръчни и преносими електроинструменти;
Стандарти, свързани с термините, общите изисквания и спецификационните листа на отделни видове изолационни материали, методи за изпитване;
Стандарти, които обхващат методите за оценяване и квалифициране на електроизолационните материали и системи;
Стандарти, които обхващат общите изисквания към конструкцията и изпитванията на електрическа апаратура за потенциално експлозивни атмосфери и специфичните изисквания към конструкцията и изпитването на електрическа апаратура, с вид на защита "о"(потопени в масло), с вид на защита "q"(напълнени с кварцов пясък), електрическа апаратура с взривонепроницаема обвивка, с вид на защита "d", с вид на защита "n", с вид на защита "p", включително и тази с вътрешен източник на възпламеними газове и пари, електрическа апаратура със собствена безопасност, с вид на защита "i", електрическа апаратура с повишена безопасност, с вид на защита "е" и електрическа апаратура с видове на защита за използване при наличие на горими прахове;
Стандарти, които обхващат електрическата апаратура за откриването и измерването на горими газове за използването им в индустриални и търговски потенциално експлозивни атмосфери;
Правила за инсталиране на електрическа апаратура в потенциално експлозивна атмосфера;
Стандарти, отнасящи се за електрическа апаратура за откриване на газ или пари и която осигурява индикация, аларма и/или други функции на изхода

Област на действие на английски

Standards giving specifications and application rules for rotating machines and also standards relating to the mechanical vibration of
these machines;
Standards for hand-held and transportable electric motor operated tools;
Standards giving definitions, general requirements and specification sheets for individual types of insulating materials, test methods;
Standards covering methods of evaluation and qualification for electrical insulating materials and systems;
Standards covering the general requirements for the construction and testing of electrical apparatus for potentially explosive atmospheres and the specific requirements for the construction and testing of electrical apparatus, type of protection "o" (oil immersed), type of protection "q" (powder filled), type of protection "n", type of protection "p", including that with an internal source of flammable gas and vapours, electrical apparatus with flameproof enclosure, type of protection "d", of intrinsically safe electrical apparatus, type of protection "i", increased safety electrical apparatus, type of protection "e", and types with protection for use in the presence of combustible dusts;
Standards covering electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases to be used in industrial and commercial potentially explosive atmospheres;
Rules for the installation of electrical apparatus in a potentially explosive atmosphere;
Standards for electrical apparatus for sensing the presence of gas or vapour and for providing an indication, alarm and/or other output function

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CLC/SC 31-1

Правила за инсталиране

CLC/SC 31-2

Взривонепроницаеми обвивки, вид "d"

CLC/SC 31-3

Апаратура и системи със собствена безопасност "i"

CLC/SC 31-4

Повишена безопасност, вид "e"

CLC/SC 31-5

Апаратура с вид на защита "n"

CLC/SC 31-7

Под налягане и други техники

CLC/SC 31-8

Електростатично боядисване и крайни съоръжения

CLC/SC 31-9

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими газове, използвани в индустриални и търговски потенциално експлозивни атмосфери

CLC/SR 112

Оценяване и квалифициране на електроизолационни материали и системи

CLC/SR 15

Твърди електроизолационни материали

CLC/TC 2

Въртящи се машини и механизми

CLC/TC 204

Безопасност на електростатични боядисани и завършени съоръжения

CLC/TC 216

Детектори за откриване на газ

CLC/TC 31

Електрическа апаратура за потенциално експлозивни атмосфери

CLC/TC 116

Безопасност на ръчни електроинструменти

IEC/TC 2

Въртящи се машини и механизми

IEC/TC 15

Твърди електроизолационни материали

IEC/TC 31

Електрически съоръжения за експлозивни атмосфери

IEC/TC 112

Оценяване и квалифициране на електроизолационни материали и системи

IEC/TC 116

Безопасност на ръчни електроинструменти

CLC/SR 31G

Апаратура със собствена безопасност