Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 Системи за управление на качеството – основни стандартиТК-2 Хидравлика и пневматика

Статус: Активен
Председател: доц. д-р Пейчо Александров Ганчев
Секретар: инж. Стойка Начева
Телефон: 02/81 74 585
Е-майл: Stoyka.Nacheva@bds-bg.org

Заглавие на български

Хидравлика и пневматика

Заглавие на английски

Hydraulics and pneumatics

Област на действие на български

Стандарти в областта на: хидравличното и пневматичното задвижване - хидравлични, пневматични и смазочни устройства с общо предназначение - цилиндри - хидравлични телескопични, двигатели, разпределители, пръти, съставни елементи, акумулатори - хидравлични, редуцир-вентили, клапани - редукционни, сервоклапани, обратни и предпазни, регулатори на дебит, фитинги, регулатори за налягане, индикатори за вакуум, и налягане, пропорционална техника, съединители - бързосменни, омаслители, резервоари, филтри, шумозаглушители, помпи - всички видове, компресори, хидравлични и парни турбини, вакуумна технологиятермични турбини за промишлено приложение

Област на действие на английски

Standards for the scope: fluid and pneumatic power - fluid, pneumatic and lubricators devices with general purpose - cylinders - hydraulic, telescopic, motors, distributors, rods, components, accumulators - hydraulic, control valves, valves - reduction valves, servo valves, reverse valves and relief valves, flow regulators, fittings, pressure regulators, indication for vacuum and pressure, proportional technique, connectors - quick change connectors, lubricants, reservoirs, filters, silencers, pumps - all types, compressors, hydraulic turbines, steam turbines, vacuum technology, thermal turbines for industrial application

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 197

Помпи

CEN/TC 232

Компресори, вакуум помпи и техните системи

CLC/SR 4

Хидравлични турбини

CLC/SR 5

Парни турбини

ISO/TC 131

Системи за хидравлично и пневматично задвижване

IEC/TC 4

Хидравлични турбини

IEC/TC 5

Парни турбини

ISO/TC 131/SC 2

Помпи, мотори и вградени задвижвания

ISO/TC 131/SC 3

Цилиндри

ISO/TC 131/SC 4

Съединения и подобни продукти и съставни части

ISO/TC 131/SC 5

Контролни продукти и съставни части

ISO/TC 131/SC 6

Контрол на замърсяването

ISO/TC 131/SC 7

Уплътнителни устройства

ISO/TC 131/SC 8

Изпитване на продукти

ISO/TC 131/SC 9

Инсталации и системи