Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-28 Метрология

Статус: Активен
Председател: доц. д-р инж. Васил Богев
Секретар: Антоанета Божкова
Телефон: 02/8174 583
Е-майл: antoaneta.bozhkova@bds-bg.org

Заглавие на български

Метрология

Заглавие на английски

General metrology

Област на действие на български

Стандарти, касаещи всички теоретически и практически аспекти, отнасящи се до измерванията, неопределеността на измерванията, средства за измерване, методите за измерване, методите за калибриране на средства за измерване, величини и единици за измерване, характеристики на измервателните уреди, сравнителни материали, изисквания към геометрията на продукти (GPS) и др.

Област на действие на английски

Standards on all theoretical and practical aspects, related to the measurement, uncertainty of the measurements, measuring instruments, methods of measurement, methods of calibration of measuring instruments, quantities and units of measurement, characteristics of measuring instruments, reference materials, geometrical product specifications (GPS) and etc.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 92

Водомери

CEN/TC 176

Топломери (уреди за измерване разхода на топлина)

CEN/TC 290

Изисквания към размерите и геометрията на продукти и проверка

CEN/TC 318

Хидрометрия

CLC/SR 25

Величини и единици

CEN/CLC/JWG NAWI

Везни с неавтоматично действие

ISO/TC 12

Величини и единици

ISO/TC 30

Измерване потока на флуиди в закрити канали

ISO/TC 113

Хидрометрия

ISO/TC 213

Изисквания към размерите и геометрията на продукти и проверка

IEC/TC 25

Величини и тяхните буквени означения

CEN/SS F02

Единици и означения

CEN/SS F05

Средства за измерване

CEN/CLC/JWG NAWI

Везни с неавтоматично действие

CEN/TC 141

Манометри. Термометри. Средства за измерване и/или запис на температурата във веригата за охлаждане

CEN/TC 244

Измерване потока на флуиди в закрити канали

CEN/SS I03

Допуски и сглобки

ISO/TC 30/SC 2

Устройства за диференциално налягане

ISO/TC 30/SC 5

Скоростни и масови методи

ISO/TC 30/SC 7

Обемни методи, включващи водомери

ISO/TC 113/SC 2

Устройства за измерване на дебит

ISO/TC 113/SC 5

Средства за измерване, оборудване и управление на данни

ISO/REMCO

Комитет за референтни материали