Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-17 Черна металургия

Статус: Активен
Председател: доц. д-р инж. Кирил Минчев
Секретар: Катя Соколова
Телефон: 02 8174 593
Е-майл: katia.sokolova@bds-bg.org

Заглавие на български

Черна металургия

Заглавие на английски

Ferrous metallurgy

Област на действие на български

Стандартизация в областта на чугун, стомана, феросплави и металургични изделия от черни метали-термини и определения, класификация и означение, марки и технически изисквания, размери и допустими отклонения, химичен анализ, методи за вземане на проби и изпитвания

Област на действие на английски

Standardisation in the field of cast iron, steel, ferroalloys and metallurgical products of ferrous metals - terms and definitions, classification and designation, grades and technical requirements, dimensions and tolerances, chemical analysis, methods of sampling and testing.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 190

Леярство

CEN/TC 203

Лети тръби, фитинги и техните съединения

CEN/TC 342

Метални маркучи, комплектовани маркучи, гофрирани и разширяеми съединения

ECISS/TC 100

Общи издания

ECISS/TC 102

Методи за химически анализ на чугун и стомана

ECISS/TC 103

Конструкционни стомани, различни от армировъчни

ECISS/TC 104

Стомани за армиране на бетон и за предварително напрягане

ECISS/TC 105

Стомани за термообработка, легирани стомани, автоматни стомани и корозионноустойчиви стомани

ECISS/TC 106

Валцдрат и телове

ECISS/TC 107

Стомани за използване под налягане

ECISS/TC 108

Стоманени лист и лента с електротехническо приложение

ECISS/TC 109

Плоски продукти с и без покритие, предназначени за студено формуване

ECISS/TC 110

Стоманени тръби и фитинги от чугун и стомана

ECISS/TC 111

Стоманени отливки и изковки

ISO/TC 5

Тръби от черни метали и метални фитинги

ISO/TC 17

Стомана

ISO/TC 25

Леярски чугун и чугун за преработка

ISO/TC 132

Феросплави

ISO/TC 5/SC 2

Тръби, фитинги и техните връзки от ковък чугун