Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоТК-15 Опазване на околната среда

Статус: Активен
Председател: Гл. ас. Д-р Вера Цветанова Павлова
Секретар: Екатерина Георгиева Славова
Телефон: 02/81 74 579
Е-майл: Ekaterina.Slavova@bds-bg.org

Заглавие на български

Опазване на околната среда

Заглавие на английски

Environment protection

Област на действие на български

Стандарти в областта на:
- Управлението на околната среда, включително системи и средства за управление на околната среда, дефиниране на термини и определения; оценка на жизнения цикъл на продуктите, екоетикитиране, характеризиране на околната среда и др.;
- Качество на въздуха, включително дефиниране на термини, вземане на проби, методи за характеризиране качеството на въздух на околна среда, въздух в затворени пространства и в работни помещения, определяне на ефективността на системите за очистване на газове и др.
- Качество на водата, включително дефиниране на термини, вземане на проби, методи за характеризиране качеството на водата;
- Качество на почвите, включително дефиниране на термини, класификация на почвите, измерване и отчитане на характеристиките и пр.
- Характеризиране и класифициране на отпадъците; методи за вземане на проби от отпадъци, физични, химични и биологични анализи и др.

Област на действие на английски

Scope of standards: air quality incl. terminology, sampling, characterization of ambient air quality methods, indoor air, management of gas cleaning systems and their efficiency etc.
Soil quality, incl. terminology, soil classification, characterization measurement and assessment etc. Environmental management, incl. environmental management systems and instruments; terminology definition, product life-cycle estimation; eco-labeling etc. Waste characterization and classification; waste sampling methods, physical, chemical and biological analyses etc.

Съответствие с европейски и международни технически комитети

CEN/TC 230

Анализ на водата

CEN/TC 264

Качество на въздуха

CEN/TC 292

Характеризиране на отпадъци

CEN/TC 308

Характеризиране на утайки

CEN/TC 400

Хоризонтални стандарти в областта на утайки, биоотпадъци и почви

CEN/TC 137

Оценка на работно място, изложено на химични и биологични агенти

CEN/TC 343

Твърди възстановени горива

CEN/TC 345

Характеризиране на почви

ISO/TC 146

Качество на въздуха

ISO/TC 147

Качество на водата

ISO/TC 207

Управление на околната среда

ISO/TC 146/SC 1

Емисии от стационарни източници

ISO/TC 146/SC 3

Обкръжаваща/ заобикаляща атмосфера

ISO/TC 146/SC 4

Общи аспекти

ISO/TC 147/SC 1

Терминология

ISO/TC 147/SC 2

Физични, химични и биохимични методи

ISO/TC 147/SC 4

Микробиологични методи

ISO/TC 147/SC 5

Биологични методи

ISO/TC 147/SC 6

Вземане на проби (общи методи)

ISO/TC 207/SC 1

Системи за управление на околната среда

CEN/SS S26

Управление по околна среда

CEN/SS S27

Отпадъци. Характеризиране, обработване и насоки

CEN/SS S08

Качество на въздуха

CEN/TC 444

Характеризиране на околната среда

ISO/TC 207/SC 2

Одит на околната среда и свързани с околната среда проучвания

ISO/TC 207/SC 3

Етикетиране по отношение на околната среда

ISO/TC 207/SC 4

Оценяване на резултатността по отношение на околната среда

ISO/TC 207/SC 5

Оценяване на жизнения цикъл

ISO/TC 207/SC 7

Управление на парникови газове и свързани с тях дейности

CEN/TC 426

Домакински уреди, използвани за пречистване на вода, които не са свързани с водоснабдителната мрежа