Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 55000 Управление на активитеВръзки

Заглавие на български

Средства за измерване

Заглавие на английски

Directive 2014/32/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of measuring instruments

Допълнителна информация

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване - Обн. ДВ, бр. 23 от 25.03.2016 г., в сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г. Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара на средства за измерване (ОВ, L 96/149 от 29 март 2014 г.). Делегирана директива (ЕС) 2015/13 на Комисията от 31 октомври 2014 г. за изменение на приложение III към Директива 2014/32/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на обхвата на разхода на водомерите (ОВ, L 3/42 от 7 януари 2015 г.). Директива 2014/32/ЕС без да се засяга член 50, отменя на 20 април 2016 Директива 2004/22/ЕО.