Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоВръзки

Заглавие на български

Съоръжения за потенциално експлозивна атмосфера

Заглавие на английски

Directive 2014/34/EU Of The European Parliament And Of The Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres (recast)

Допълнителна информация

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера - В сила от 20.04.2016 г., Приета с ПМС No 47 от 15.03.2016 г., Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016 г.