Стандартизация
Обработените кожи
Накъдето и да погледнеш, можеш да откриеш стандарт!
Колекция ISO 9000 и ISO 10000 Системи за управление на качествотоВръзки

Заглавие на български

Съоръжения под налягане

Заглавие на английски

Directive 2014/68/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of pressure equipment

Допълнителна информация

НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ПОД НАЛЯГАНЕ - Приета с ПМС № 91 от 21.04.2016 г., Обн. ДВ. бр.33 от 26 Април 2016 г., В сила от 19.07.2016 г.